ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -6.79% N/A N/A N/A -6.81%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -7.56% N/A N/A N/A -7.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.21% N/A N/A N/A 29.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.03% N/A N/A N/A 29.99%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -7.61% N/A N/A N/A -7.95%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -8.31% N/A N/A N/A -8.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.30% N/A N/A N/A 29.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.09% N/A N/A N/A 29.87%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -8.75% N/A N/A N/A -9.08%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -9.44% N/A N/A N/A -9.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.11% N/A N/A N/A 29.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 31.90% N/A N/A N/A 29.75%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -8.92% N/A N/A N/A -9.25%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -9.62% N/A N/A N/A -9.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.85% N/A N/A N/A 29.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 31.63% N/A N/A N/A 29.58%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -6.37% N/A N/A N/A -7.42%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -6.85% N/A N/A N/A -8.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.13% N/A N/A N/A 29.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 31.90% N/A N/A N/A 29.64%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -5.55% N/A N/A N/A -9.45%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -6.03% N/A N/A N/A -10.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.84% N/A N/A N/A 29.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 31.61% N/A N/A N/A 29.69%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -6.32% N/A N/A N/A -11.18%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -6.78% N/A N/A N/A -11.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.26% N/A N/A N/A 29.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.04% N/A N/A N/A 29.68%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -7.62% N/A N/A N/A -12.41%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -8.08% N/A N/A N/A -13.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.11% N/A N/A N/A 29.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 31.88% N/A N/A N/A 29.59%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -11.17% N/A N/A N/A -14.49%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -11.65% N/A N/A N/A -15.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.53% N/A N/A N/A 29.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.30% N/A N/A N/A 29.66%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -11.88% N/A N/A N/A -14.83%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -12.37% N/A N/A N/A -15.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.52% N/A N/A N/A 29.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.27% N/A N/A N/A 29.49%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -8.14% N/A N/A N/A -15.04%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -8.60% N/A N/A N/A -15.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.28% N/A N/A N/A 28.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.05% N/A N/A N/A 29.33%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -5.07% N/A N/A N/A -13.15%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -5.52% N/A N/A N/A -13.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.59% N/A N/A N/A 28.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.37% N/A N/A N/A 29.44%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -5.23% N/A N/A N/A -14.42%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -5.67% N/A N/A N/A -15.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.62% N/A N/A N/A 28.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.40% N/A N/A N/A 29.36%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -4.61% N/A N/A N/A -16.19%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -4.99% N/A N/A N/A -16.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.41% N/A N/A N/A 28.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.17% N/A N/A N/A 29.37%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -7.12% N/A N/A N/A -18.40%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -7.48% N/A N/A N/A -19.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.59% N/A N/A N/A 29.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.32% N/A N/A N/A 29.48%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -4.17% N/A N/A N/A -17.35%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -4.50% N/A N/A N/A -17.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.64% N/A N/A N/A 28.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.38% N/A N/A N/A 29.43%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -7.69% N/A N/A N/A -20.50%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -7.96% N/A N/A N/A -21.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.59% N/A N/A N/A 29.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.30% N/A N/A N/A 29.83%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -6.92% N/A N/A N/A -20.61%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -7.14% N/A N/A N/A -21.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.55% N/A N/A N/A 29.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.25% N/A N/A N/A 29.68%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -6.45% N/A N/A N/A -17.71%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -6.76% N/A N/A N/A -18.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.79% N/A N/A N/A 29.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.44% N/A N/A N/A 30.13%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -13.47% N/A N/A N/A -21.50%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.72% N/A N/A N/A -22.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.37% N/A N/A N/A 30.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.94% N/A N/A N/A 30.73%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -9.52% N/A N/A N/A -20.07%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -9.82% N/A N/A N/A -20.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.14% N/A N/A N/A 30.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.69% N/A N/A N/A 30.74%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -12.32% N/A N/A N/A -21.59%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -12.57% N/A N/A N/A -22.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.21% N/A N/A N/A 30.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.73% N/A N/A N/A 30.70%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -13.38% N/A N/A N/A -22.54%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.62% N/A N/A N/A -23.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.98% N/A N/A N/A 30.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.49% N/A N/A N/A 30.59%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -18.78% N/A N/A N/A -25.64%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -18.97% N/A N/A N/A -26.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.01% N/A N/A N/A 30.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.45% N/A N/A N/A 30.97%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -15.88% N/A N/A N/A -24.72%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -16.09% N/A N/A N/A -25.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.92% N/A N/A N/A 30.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.36% N/A N/A N/A 30.90%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -15.83% N/A N/A N/A -27.00%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.91% N/A N/A N/A -27.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.90% N/A N/A N/A 30.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.28% N/A N/A N/A 31.04%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -16.03% N/A N/A N/A -27.17%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -16.11% N/A N/A N/A -27.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.59% N/A N/A N/A 30.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.96% N/A N/A N/A 30.89%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -12.82% N/A N/A N/A -24.39%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.00% N/A N/A N/A -24.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.40% N/A N/A N/A 31.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.71% N/A N/A N/A 31.34%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -11.16% N/A N/A N/A -23.34%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -11.37% N/A N/A N/A -23.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.33% N/A N/A N/A 31.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.50% N/A N/A N/A 31.29%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -14.73% -27.19% N/A N/A -27.19%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -14.75% -27.53% N/A N/A -27.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.82% 31.76% N/A N/A 31.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.92% 31.93% N/A N/A 31.93%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -15.20% -27.99% N/A N/A -27.60%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.21% -28.32% N/A N/A -27.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.50% 31.74% N/A N/A 31.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.59% 31.91% N/A N/A 31.79%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -15.46% -28.22% N/A N/A -27.82%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.47% -28.54% N/A N/A -28.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.18% 31.60% N/A N/A 31.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.27% 31.77% N/A N/A 31.65%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -11.03% -25.84% N/A N/A -26.60%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -10.91% -26.16% N/A N/A -26.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.37% 31.85% N/A N/A 31.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.43% 32.01% N/A N/A 31.64%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -15.72% -27.70% N/A N/A -28.18%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.64% -27.97% N/A N/A -28.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.80% 31.96% N/A N/A 31.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.81% 32.12% N/A N/A 31.62%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -15.81% -26.68% N/A N/A -27.16%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.76% -26.96% N/A N/A -27.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.78% 31.92% N/A N/A 31.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.77% 32.08% N/A N/A 31.58%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -13.46% -23.17% N/A N/A -25.13%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.43% -23.48% N/A N/A -25.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.07% 32.14% N/A N/A 31.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.06% 32.30% N/A N/A 31.76%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -10.64% -20.67% N/A N/A -22.69%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -10.61% -20.99% N/A N/A -23.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.51% 32.40% N/A N/A 31.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.52% 32.57% N/A N/A 32.03%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -11.17% -21.46% N/A N/A -22.90%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ N/A -21.72% N/A N/A -23.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.50% 32.28% N/A N/A 31.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.44% 32.46% N/A N/A 31.89%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -10.46% -20.64% N/A N/A -23.46%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -10.39% -20.95% N/A N/A -23.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.40% 32.20% N/A N/A 31.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.15% 32.40% N/A N/A 31.77%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -9.48% -19.04% N/A N/A -21.34%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -9.46% -19.37% N/A N/A -21.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.73% 32.47% N/A N/A 31.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.47% 32.66% N/A N/A 31.92%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -9.04% -19.50% N/A N/A -23.18%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -8.92% -19.81% N/A N/A -23.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.15% 32.54% N/A N/A 31.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.86% 32.73% N/A N/A 31.93%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -4.80% -21.85% N/A N/A -22.50%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -4.61% -22.11% N/A N/A -22.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.44% 32.00% N/A N/A 31.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.10% 32.21% N/A N/A 31.84%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -5.08% -22.75% N/A N/A -23.06%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -4.86% -23.01% N/A N/A -23.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.46% 32.00% N/A N/A 31.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.11% 32.20% N/A N/A 31.72%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -10.81% -23.70% N/A N/A -25.14%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -10.62% -23.96% N/A N/A -25.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.02% 32.16% N/A N/A 31.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.65% 32.36% N/A N/A 31.78%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -13.02% -26.41% N/A N/A -27.79%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -12.81% -26.64% N/A N/A -28.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.68% 32.39% N/A N/A 31.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.31% 32.59% N/A N/A 32.00%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -15.43% -29.62% N/A N/A -31.22%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.10% -29.79% N/A N/A -31.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.74% 33.07% N/A N/A 32.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 36.32% 33.24% N/A N/A 32.47%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -13.62% -28.74% N/A N/A -31.09%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.28% -28.93% N/A N/A -31.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.59% 33.06% N/A N/A 32.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 36.15% 33.22% N/A N/A 32.35%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -14.14% -28.57% N/A N/A -29.34%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.82% -28.77% N/A N/A -29.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.35% 33.10% N/A N/A 32.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.91% 33.26% N/A N/A 32.45%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -20.63% -29.73% N/A N/A -32.29%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -20.25% -29.84% N/A N/A -32.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.29% 33.43% N/A N/A 32.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.77% 33.56% N/A N/A 32.75%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -20.56% -28.49% N/A N/A -31.44%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -20.25% -28.64% N/A N/A -31.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.31% 33.50% N/A N/A 32.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.78% 33.63% N/A N/A 32.69%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -19.93% -27.51% N/A N/A -29.67%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -19.71% -27.78% N/A N/A -30.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.82% 33.70% N/A N/A 32.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 36.19% 33.77% N/A N/A 32.76%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -21.57% -28.45% N/A N/A -29.74%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -21.37% -28.75% N/A N/A -30.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.47% 33.63% N/A N/A 32.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.84% 33.70% N/A N/A 32.64%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -19.23% -27.87% N/A N/A -28.67%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -19.04% -28.23% N/A N/A -29.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.63% 33.70% N/A N/A 32.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.99% 33.77% N/A N/A 32.60%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -18.23% -25.35% N/A N/A -26.18%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -18.08% -25.78% N/A N/A -26.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 37.14% 34.01% N/A N/A 32.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 36.47% 34.06% N/A N/A 32.86%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม -18.81% -27.14% N/A N/A -26.78%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -18.62% -27.52% N/A N/A -27.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 37.15% 33.91% N/A N/A 32.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 36.48% 33.95% N/A N/A 32.75%
หมายเหตุ :
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”