ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -0.26% N/A N/A N/A 1.00%
กองทุนรวมหลัก MOAT -0.09% N/A N/A N/A 0.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.19% N/A N/A N/A 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 18.48% N/A N/A N/A 18.24%
30/3/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -0.98% N/A N/A N/A -0.13%
กองทุนรวมหลัก MOAT -0.76% N/A N/A N/A -0.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.32% N/A N/A N/A 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 18.59% N/A N/A N/A 18.21%
31/3/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -2.28% N/A N/A N/A -1.44%
กองทุนรวมหลัก MOAT -2.06% N/A N/A N/A -1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.36% N/A N/A N/A 17.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 18.62% N/A N/A N/A 18.25%
1/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -1.70% N/A N/A N/A -0.86%
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.48% N/A N/A N/A -1.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.25% N/A N/A N/A 17.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 18.51% N/A N/A N/A 18.15%
4/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -1.73% N/A N/A N/A -0.15%
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.56% N/A N/A N/A -0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.25% N/A N/A N/A 17.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 18.49% N/A N/A N/A 18.08%
5/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -1.72% N/A N/A N/A -1.69%
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.53% N/A N/A N/A -1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.25% N/A N/A N/A 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 18.48% N/A N/A N/A 18.17%
7/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -2.47% N/A N/A N/A -2.12%
กองทุนรวมหลัก MOAT -2.21% N/A N/A N/A -2.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.39% N/A N/A N/A 17.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 18.64% N/A N/A N/A 18.06%
8/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -3.03% N/A N/A N/A -2.68%
กองทุนรวมหลัก MOAT -2.78% N/A N/A N/A -2.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.27% N/A N/A N/A 17.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 18.51% N/A N/A N/A 17.97%
11/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -5.05% N/A N/A N/A -3.56%
กองทุนรวมหลัก MOAT -4.85% N/A N/A N/A -3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.38% N/A N/A N/A 17.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 18.60% N/A N/A N/A 17.91%
12/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -5.33% N/A N/A N/A -3.89%
กองทุนรวมหลัก MOAT -5.14% N/A N/A N/A -4.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.38% N/A N/A N/A 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 18.61% N/A N/A N/A 17.80%
18/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -4.61% N/A N/A N/A -4.67%
กองทุนรวมหลัก MOAT -4.39% N/A N/A N/A -4.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.36% N/A N/A N/A 17.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 18.57% N/A N/A N/A 17.73%
19/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -1.33% N/A N/A N/A -2.28%
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.08% N/A N/A N/A -2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.04% N/A N/A N/A 17.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 19.23% N/A N/A N/A 18.20%
20/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -0.21% N/A N/A N/A -2.59%
กองทุนรวมหลัก MOAT 0.05% N/A N/A N/A -2.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.81% N/A N/A N/A 17.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 19.00% N/A N/A N/A 18.09%
21/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -0.51% N/A N/A N/A -4.19%
กองทุนรวมหลัก MOAT -0.19% N/A N/A N/A -4.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.92% N/A N/A N/A 17.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 19.09% N/A N/A N/A 18.20%
22/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -2.91% N/A N/A N/A -6.51%
กองทุนรวมหลัก MOAT -2.60% N/A N/A N/A -6.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.41% N/A N/A N/A 18.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 19.58% N/A N/A N/A 18.56%
25/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -1.70% N/A N/A N/A -5.71%
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.36% N/A N/A N/A -5.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.52% N/A N/A N/A 18.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 19.69% N/A N/A N/A 18.52%
26/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -3.64% N/A N/A N/A -8.18%
กองทุนรวมหลัก MOAT -3.27% N/A N/A N/A -8.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.22% N/A N/A N/A 18.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 20.38% N/A N/A N/A 18.92%
27/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -3.88% N/A N/A N/A -8.33%
กองทุนรวมหลัก MOAT -3.47% N/A N/A N/A -8.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.22% N/A N/A N/A 18.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 20.38% N/A N/A N/A 18.81%
28/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -2.79% N/A N/A N/A -5.77%
กองทุนรวมหลัก MOAT -2.43% N/A N/A N/A -5.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.79% N/A N/A N/A 18.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 20.91% N/A N/A N/A 19.32%
29/4/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -7.54% N/A N/A N/A -9.11%
กองทุนรวมหลัก MOAT -7.16% N/A N/A N/A -9.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.80% N/A N/A N/A 19.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 21.87% N/A N/A N/A 20.07%
3/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -4.89% N/A N/A N/A -8.17%
กองทุนรวมหลัก MOAT -4.54% N/A N/A N/A -8.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.70% N/A N/A N/A 19.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 21.76% N/A N/A N/A 20.04%
5/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -5.73% N/A N/A N/A -8.63%
กองทุนรวมหลัก MOAT -5.36% N/A N/A N/A -8.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.70% N/A N/A N/A 19.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 21.75% N/A N/A N/A 19.94%
6/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -7.00% N/A N/A N/A -9.86%
กองทุนรวมหลัก MOAT -6.61% N/A N/A N/A -9.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.66% N/A N/A N/A 19.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 21.71% N/A N/A N/A 19.93%
9/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -11.32% N/A N/A N/A -12.39%
กองทุนรวมหลัก MOAT -10.92% N/A N/A N/A -12.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.47% N/A N/A N/A 20.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 22.46% N/A N/A N/A 20.29%
10/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -10.60% N/A N/A N/A -12.81%
กองทุนรวมหลัก MOAT -10.19% N/A N/A N/A -12.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.36% N/A N/A N/A 19.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 22.34% N/A N/A N/A 20.18%
11/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -11.18% N/A N/A N/A -14.12%
กองทุนรวมหลัก MOAT -10.71% N/A N/A N/A -14.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.49% N/A N/A N/A 19.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 22.46% N/A N/A N/A 20.19%
12/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -10.31% N/A N/A N/A -13.28%
กองทุนรวมหลัก MOAT -9.86% N/A N/A N/A -13.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.42% N/A N/A N/A 19.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 22.39% N/A N/A N/A 20.16%
13/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -7.93% N/A N/A N/A -10.98%
กองทุนรวมหลัก MOAT -7.54% N/A N/A N/A -10.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.01% N/A N/A N/A 20.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 22.94% N/A N/A N/A 20.54%
17/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -5.65% N/A N/A N/A -9.64%
กองทุนรวมหลัก MOAT -5.29% N/A N/A N/A -9.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.29% N/A N/A N/A 20.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 23.20% N/A N/A N/A 20.60%
18/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -8.70% N/A N/A N/A -13.17%
กองทุนรวมหลัก MOAT -8.26% N/A N/A N/A -13.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.64% N/A N/A N/A 21.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.53% N/A N/A N/A 21.36%
19/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -8.90% N/A N/A N/A -13.36%
กองทุนรวมหลัก MOAT -8.45% N/A N/A N/A -13.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.42% N/A N/A N/A 21.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.30% N/A N/A N/A 21.25%
20/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -8.64% N/A N/A N/A -13.11%
กองทุนรวมหลัก MOAT -8.17% N/A N/A N/A -12.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.22% N/A N/A N/A 21.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.10% N/A N/A N/A 21.15%
23/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -6.07% N/A N/A N/A -12.12%
กองทุนรวมหลัก MOAT -5.56% N/A N/A N/A -11.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.48% N/A N/A N/A 21.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.36% N/A N/A N/A 21.15%
24/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -7.91% N/A N/A N/A -12.77%
กองทุนรวมหลัก MOAT -7.36% N/A N/A N/A -12.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.34% N/A N/A N/A 20.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.22% N/A N/A N/A 21.06%
25/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -8.68% N/A N/A N/A -11.62%
กองทุนรวมหลัก MOAT -8.17% N/A N/A N/A -11.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.03% N/A N/A N/A 20.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 23.90% N/A N/A N/A 21.08%
26/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -7.30% N/A N/A N/A -10.28%
กองทุนรวมหลัก MOAT -6.78% N/A N/A N/A -10.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.07% N/A N/A N/A 20.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 23.94% N/A N/A N/A 21.13%
27/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -5.76% N/A N/A N/A -8.79%
กองทุนรวมหลัก MOAT -5.21% N/A N/A N/A -8.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.15% N/A N/A N/A 21.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.02% N/A N/A N/A 21.21%
31/5/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -6.67% N/A N/A N/A -9.44%
กองทุนรวมหลัก MOAT N/A N/A N/A N/A -9.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.17% N/A N/A N/A 20.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 23.98% N/A N/A N/A 21.12%
1/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -6.21% N/A N/A N/A -10.13%
กองทุนรวมหลัก MOAT -5.66% N/A N/A N/A -9.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.09% N/A N/A N/A 20.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 23.81% N/A N/A N/A 21.05%
2/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -5.25% N/A N/A N/A -8.06%
กองทุนรวมหลัก MOAT -4.72% N/A N/A N/A -7.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.45% N/A N/A N/A 21.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.16% N/A N/A N/A 21.27%
6/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -5.81% N/A N/A N/A -9.54%
กองทุนรวมหลัก MOAT -5.24% N/A N/A N/A -9.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.84% N/A N/A N/A 21.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.54% N/A N/A N/A 21.29%
7/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -2.56% N/A N/A N/A -8.51%
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.95% N/A N/A N/A -8.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.55% N/A N/A N/A 21.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.22% N/A N/A N/A 21.27%
8/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -2.40% N/A N/A N/A -9.55%
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.75% N/A N/A N/A -9.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.51% N/A N/A N/A 21.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.17% N/A N/A N/A 21.23%
9/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -6.35% N/A N/A N/A -11.66%
กองทุนรวมหลัก MOAT -5.73% N/A N/A N/A -11.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.67% N/A N/A N/A 21.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.33% N/A N/A N/A 21.41%
10/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -8.46% N/A N/A N/A -14.09%
กองทุนรวมหลัก MOAT -7.84% N/A N/A N/A -13.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.27% N/A N/A N/A 21.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 24.95% N/A N/A N/A 21.68%
13/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -11.15% N/A N/A N/A -17.64%
กองทุนรวมหลัก MOAT -10.46% N/A N/A N/A -17.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.54% N/A N/A N/A 22.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 26.18% N/A N/A N/A 22.37%
14/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -11.30% N/A N/A N/A -18.03%
กองทุนรวมหลัก MOAT -10.60% N/A N/A N/A -17.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.55% N/A N/A N/A 22.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 26.18% N/A N/A N/A 22.27%
15/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -11.33% -16.80% N/A N/A -16.80%
กองทุนรวมหลัก MOAT -10.60% -16.47% N/A N/A -16.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.54% 22.23% N/A N/A 22.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 26.18% 22.31% N/A N/A 22.31%
16/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -15.71% -19.45% N/A N/A -19.75%
กองทุนรวมหลัก MOAT -14.93% -19.15% N/A N/A -19.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.21% 22.79% N/A N/A 22.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 26.80% 22.83% N/A N/A 22.73%
17/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -15.72% -17.57% N/A N/A -18.78%
กองทุนรวมหลัก MOAT -15.00% -17.31% N/A N/A -18.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.20% 22.84% N/A N/A 22.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 26.78% 22.89% N/A N/A 22.72%
21/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -14.71% -16.57% N/A N/A -17.39%
กองทุนรวมหลัก MOAT -14.02% -15.60% N/A N/A -17.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.63% 22.90% N/A N/A 22.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 27.17% 22.80% N/A N/A 22.78%
22/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -15.50% -16.50% N/A N/A -17.00%
กองทุนรวมหลัก MOAT -14.86% -15.61% N/A N/A -16.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.43% 22.90% N/A N/A 22.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 26.98% 22.80% N/A N/A 22.70%
23/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -12.94% -15.60% N/A N/A -15.70%
กองทุนรวมหลัก MOAT -12.30% -14.75% N/A N/A -15.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.60% 23.03% N/A N/A 22.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 27.15% 22.92% N/A N/A 22.74%
24/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -10.83% -12.16% N/A N/A -12.26%
กองทุนรวมหลัก MOAT -10.28% -11.39% N/A N/A -12.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.83% 23.76% N/A N/A 23.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 28.30% 23.61% N/A N/A 23.40%
27/6/2022 กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -11.83% -13.72% N/A N/A -12.97%
กองทุนรวมหลัก MOAT -11.20% -12.90% N/A N/A -12.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.84% 23.73% N/A N/A 23.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 28.30% 23.57% N/A N/A 23.32%
หมายเหตุ :
กองทุนรวมหลัก MOAT ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”