ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -6.99% N/A N/A N/A -7.01%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -7.56% N/A N/A N/A -7.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.24% N/A N/A N/A 29.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.03% N/A N/A N/A 29.99%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -7.80% N/A N/A N/A -8.14%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -8.31% N/A N/A N/A -8.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.32% N/A N/A N/A 29.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.09% N/A N/A N/A 29.87%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -8.94% N/A N/A N/A -9.28%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -9.44% N/A N/A N/A -9.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.13% N/A N/A N/A 29.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 31.90% N/A N/A N/A 29.75%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -9.11% N/A N/A N/A -9.45%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -9.62% N/A N/A N/A -9.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.87% N/A N/A N/A 29.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 31.63% N/A N/A N/A 29.58%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -6.37% N/A N/A N/A -7.61%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -6.85% N/A N/A N/A -8.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.13% N/A N/A N/A 29.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 31.90% N/A N/A N/A 29.64%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -5.55% N/A N/A N/A -9.64%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -6.03% N/A N/A N/A -10.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.84% N/A N/A N/A 29.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 31.61% N/A N/A N/A 29.69%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -6.32% N/A N/A N/A -11.36%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -6.78% N/A N/A N/A -11.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.26% N/A N/A N/A 29.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.04% N/A N/A N/A 29.68%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -7.61% N/A N/A N/A -12.59%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -8.08% N/A N/A N/A -13.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.11% N/A N/A N/A 29.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 31.88% N/A N/A N/A 29.59%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -11.16% N/A N/A N/A -14.66%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -11.65% N/A N/A N/A -15.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.53% N/A N/A N/A 29.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.30% N/A N/A N/A 29.66%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -11.87% N/A N/A N/A -15.01%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -12.37% N/A N/A N/A -15.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.51% N/A N/A N/A 29.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.27% N/A N/A N/A 29.49%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -8.13% N/A N/A N/A -15.22%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -8.60% N/A N/A N/A -15.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.28% N/A N/A N/A 28.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.05% N/A N/A N/A 29.33%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -5.06% N/A N/A N/A -13.33%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -5.52% N/A N/A N/A -13.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.59% N/A N/A N/A 29.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.37% N/A N/A N/A 29.44%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -5.23% N/A N/A N/A -14.59%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -5.67% N/A N/A N/A -15.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.62% N/A N/A N/A 28.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.40% N/A N/A N/A 29.36%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -4.60% N/A N/A N/A -16.36%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -4.99% N/A N/A N/A -16.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.41% N/A N/A N/A 28.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.17% N/A N/A N/A 29.37%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -7.11% N/A N/A N/A -18.56%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -7.48% N/A N/A N/A -19.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.59% N/A N/A N/A 29.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.32% N/A N/A N/A 29.48%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -4.16% N/A N/A N/A -17.52%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -4.50% N/A N/A N/A -17.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.64% N/A N/A N/A 29.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 32.38% N/A N/A N/A 29.43%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -7.68% N/A N/A N/A -20.67%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -7.96% N/A N/A N/A -21.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.59% N/A N/A N/A 29.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.30% N/A N/A N/A 29.83%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -6.92% N/A N/A N/A -20.77%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -7.14% N/A N/A N/A -21.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.55% N/A N/A N/A 29.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.25% N/A N/A N/A 29.68%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -6.44% N/A N/A N/A -17.88%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -6.76% N/A N/A N/A -18.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.79% N/A N/A N/A 29.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.44% N/A N/A N/A 30.13%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -13.47% N/A N/A N/A -21.66%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.72% N/A N/A N/A -22.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.37% N/A N/A N/A 30.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.94% N/A N/A N/A 30.73%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -9.51% N/A N/A N/A -20.23%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -9.82% N/A N/A N/A -20.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.14% N/A N/A N/A 30.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.69% N/A N/A N/A 30.74%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -12.31% N/A N/A N/A -21.74%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -12.57% N/A N/A N/A -22.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.21% N/A N/A N/A 30.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.73% N/A N/A N/A 30.70%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -13.37% N/A N/A N/A -22.69%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.62% N/A N/A N/A -23.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.98% N/A N/A N/A 30.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.49% N/A N/A N/A 30.59%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -18.76% N/A N/A N/A -25.79%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -18.97% N/A N/A N/A -26.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.01% N/A N/A N/A 30.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.45% N/A N/A N/A 30.97%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -15.87% N/A N/A N/A -24.87%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -16.09% N/A N/A N/A -25.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.92% N/A N/A N/A 30.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.36% N/A N/A N/A 30.90%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -15.82% N/A N/A N/A -27.14%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.91% N/A N/A N/A -27.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.90% N/A N/A N/A 30.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.28% N/A N/A N/A 31.04%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -16.02% N/A N/A N/A -27.32%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -16.11% N/A N/A N/A -27.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.59% N/A N/A N/A 30.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.96% N/A N/A N/A 30.89%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -12.81% N/A N/A N/A -24.54%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.00% N/A N/A N/A -24.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.39% N/A N/A N/A 31.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.71% N/A N/A N/A 31.34%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -11.15% N/A N/A N/A -23.49%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -11.37% N/A N/A N/A -23.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.33% N/A N/A N/A 31.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.50% N/A N/A N/A 31.29%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -14.72% -27.34% N/A N/A -27.34%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -14.75% -27.53% N/A N/A -27.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.82% 31.77% N/A N/A 31.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.92% 31.93% N/A N/A 31.93%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -15.19% -28.14% N/A N/A -27.74%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.21% -28.32% N/A N/A -27.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.50% 31.75% N/A N/A 31.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.59% 31.91% N/A N/A 31.79%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -15.45% -28.36% N/A N/A -27.96%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.47% -28.54% N/A N/A -28.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.18% 31.61% N/A N/A 31.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.27% 31.77% N/A N/A 31.65%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -11.02% -25.99% N/A N/A -26.75%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -10.91% -26.16% N/A N/A -26.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.37% 31.85% N/A N/A 31.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.43% 32.01% N/A N/A 31.64%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -15.71% -27.84% N/A N/A -28.32%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.64% -27.97% N/A N/A -28.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.80% 31.97% N/A N/A 31.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.81% 32.12% N/A N/A 31.62%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -15.79% -26.82% N/A N/A -27.31%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.76% -26.96% N/A N/A -27.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.78% 31.92% N/A N/A 31.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.77% 32.08% N/A N/A 31.58%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -13.45% -23.32% N/A N/A -25.28%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.43% -23.48% N/A N/A -25.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.07% 32.14% N/A N/A 31.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.06% 32.30% N/A N/A 31.76%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -10.63% -20.82% N/A N/A -22.85%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -10.61% -20.99% N/A N/A -23.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.51% 32.41% N/A N/A 31.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.52% 32.57% N/A N/A 32.03%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -11.16% -21.62% N/A N/A -23.06%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ N/A -21.72% N/A N/A -23.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.49% 32.28% N/A N/A 31.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.44% 32.46% N/A N/A 31.89%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -10.45% -20.80% N/A N/A -23.61%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -10.39% -20.95% N/A N/A -23.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.40% 32.21% N/A N/A 31.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.15% 32.40% N/A N/A 31.77%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -9.46% -19.20% N/A N/A -21.49%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -9.46% -19.37% N/A N/A -21.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.73% 32.48% N/A N/A 31.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.47% 32.66% N/A N/A 31.92%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -9.02% -19.65% N/A N/A -23.32%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -8.92% -19.81% N/A N/A -23.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.14% 32.55% N/A N/A 31.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.86% 32.73% N/A N/A 31.93%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -4.78% -21.99% N/A N/A -22.64%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -4.61% -22.11% N/A N/A -22.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.43% 32.01% N/A N/A 31.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.10% 32.21% N/A N/A 31.84%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -5.06% -22.90% N/A N/A -23.21%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -4.86% -23.01% N/A N/A -23.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.45% 32.00% N/A N/A 31.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.11% 32.20% N/A N/A 31.72%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -10.79% -23.85% N/A N/A -25.28%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -10.62% -23.96% N/A N/A -25.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.01% 32.16% N/A N/A 31.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 34.65% 32.36% N/A N/A 31.78%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -13.01% -26.55% N/A N/A -27.93%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -12.81% -26.64% N/A N/A -28.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.68% 32.40% N/A N/A 31.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.31% 32.59% N/A N/A 32.00%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -15.41% -29.76% N/A N/A -31.35%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -15.10% -29.79% N/A N/A -31.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.74% 33.08% N/A N/A 32.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 36.32% 33.24% N/A N/A 32.47%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -13.61% -28.88% N/A N/A -31.22%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.28% -28.93% N/A N/A -31.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.58% 33.06% N/A N/A 32.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 36.15% 33.22% N/A N/A 32.35%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -14.12% -28.71% N/A N/A -29.48%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -13.82% -28.77% N/A N/A -29.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.35% 33.11% N/A N/A 32.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.91% 33.26% N/A N/A 32.45%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -20.62% -29.87% N/A N/A -32.42%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -20.25% -29.84% N/A N/A -32.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.29% 33.43% N/A N/A 32.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.77% 33.56% N/A N/A 32.75%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -20.54% -28.63% N/A N/A -31.58%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -20.25% -28.64% N/A N/A -31.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.31% 33.51% N/A N/A 32.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.78% 33.63% N/A N/A 32.69%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -19.92% -27.65% N/A N/A -29.81%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -19.71% -27.78% N/A N/A -30.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.82% 33.70% N/A N/A 32.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 36.19% 33.77% N/A N/A 32.76%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -21.55% -28.59% N/A N/A -29.87%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -21.37% -28.75% N/A N/A -30.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.47% 33.63% N/A N/A 32.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.84% 33.70% N/A N/A 32.64%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -19.21% -28.00% N/A N/A -28.81%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -19.04% -28.23% N/A N/A -29.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.63% 33.71% N/A N/A 32.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 35.99% 33.77% N/A N/A 32.60%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -18.21% -25.49% N/A N/A -26.32%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -18.08% -25.78% N/A N/A -26.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 37.13% 34.02% N/A N/A 32.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 36.47% 34.06% N/A N/A 32.86%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า -18.80% -27.28% N/A N/A -26.92%
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -18.62% -27.52% N/A N/A -27.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 37.14% 33.91% N/A N/A 32.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 36.48% 33.95% N/A N/A 32.75%
หมายเหตุ :
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”