ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1.80% N/A N/A N/A 4.67%
ดัชนี sSET TRI 1.45% N/A N/A N/A 12.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.90% N/A N/A N/A 15.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.61% N/A N/A N/A 16.46%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1.85% N/A N/A N/A 5.43%
ดัชนี sSET TRI 1.32% N/A N/A N/A 12.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.91% N/A N/A N/A 15.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.59% N/A N/A N/A 16.37%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 2.45% N/A N/A N/A 6.05%
ดัชนี sSET TRI 1.30% N/A N/A N/A 12.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.80% N/A N/A N/A 15.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.45% N/A N/A N/A 16.27%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 2.42% N/A N/A N/A 6.02%
ดัชนี sSET TRI 1.49% N/A N/A N/A 12.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.66% N/A N/A N/A 15.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.32% N/A N/A N/A 16.17%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1.12% N/A N/A N/A 6.54%
ดัชนี sSET TRI 0.21% N/A N/A N/A 14.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.32% N/A N/A N/A 15.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.77% N/A N/A N/A 16.14%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ -0.06% N/A N/A N/A 5.96%
ดัชนี sSET TRI -0.98% N/A N/A N/A 13.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.32% N/A N/A N/A 15.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.78% N/A N/A N/A 16.10%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 0.65% N/A N/A N/A 5.66%
ดัชนี sSET TRI -0.73% N/A N/A N/A 12.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.41% N/A N/A N/A 15.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.86% N/A N/A N/A 16.07%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1.04% N/A N/A N/A 6.07%
ดัชนี sSET TRI -0.44% N/A N/A N/A 12.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.28% N/A N/A N/A 15.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.74% N/A N/A N/A 15.97%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 2.97% N/A N/A N/A 6.04%
ดัชนี sSET TRI -2.13% N/A N/A N/A 11.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.16% N/A N/A N/A 15.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.03% N/A N/A N/A 16.05%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 3.36% N/A N/A N/A 7.66%
ดัชนี sSET TRI -2.84% N/A N/A N/A 12.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.28% N/A N/A N/A 15.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.87% N/A N/A N/A 15.97%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5.52% N/A N/A N/A 8.65%
ดัชนี sSET TRI -1.84% N/A N/A N/A 12.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.59% N/A N/A N/A 15.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.98% N/A N/A N/A 15.91%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 8.42% N/A N/A N/A 10.22%
ดัชนี sSET TRI -1.16% N/A N/A N/A 13.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.57% N/A N/A N/A 15.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.02% N/A N/A N/A 15.83%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9.02% N/A N/A N/A 10.10%
ดัชนี sSET TRI -0.17% N/A N/A N/A 13.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.50% N/A N/A N/A 15.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.00% N/A N/A N/A 15.75%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12.00% N/A N/A N/A 11.98%
ดัชนี sSET TRI 1.24% N/A N/A N/A 14.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.62% N/A N/A N/A 15.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.88% N/A N/A N/A 15.67%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 13.88% N/A N/A N/A 13.86%
ดัชนี sSET TRI 1.51% N/A N/A N/A 14.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.73% N/A N/A N/A 15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.75% N/A N/A N/A 15.58%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 17.14% N/A N/A N/A 15.77%
ดัชนี sSET TRI 2.71% N/A N/A N/A 14.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.78% N/A N/A N/A 15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.61% N/A N/A N/A 15.55%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12.57% N/A N/A N/A 11.04%
ดัชนี sSET TRI 2.84% N/A N/A N/A 13.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.92% N/A N/A N/A 17.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.59% N/A N/A N/A 15.48%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 13.55% N/A N/A N/A 11.15%
ดัชนี sSET TRI 2.48% N/A N/A N/A 12.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.82% N/A N/A N/A 17.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.68% N/A N/A N/A 15.52%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 14.31% N/A N/A N/A 12.27%
ดัชนี sSET TRI 2.40% N/A N/A N/A 13.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.88% N/A N/A N/A 17.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.66% N/A N/A N/A 15.50%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12.37% N/A N/A N/A 12.17%
ดัชนี sSET TRI 0.81% N/A N/A N/A 13.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.68% N/A N/A N/A 16.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.32% N/A N/A N/A 15.42%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 6.53% N/A N/A N/A 8.22%
ดัชนี sSET TRI -2.84% N/A N/A N/A 10.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.96% N/A N/A N/A 17.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.26% N/A N/A N/A 15.88%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5.97% N/A N/A N/A 6.66%
ดัชนี sSET TRI -3.27% N/A N/A N/A 10.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.10% N/A N/A N/A 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.29% N/A N/A N/A 15.83%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5.63% N/A N/A N/A 6.32%
ดัชนี sSET TRI -3.74% N/A N/A N/A 9.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.94% N/A N/A N/A 17.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.17% N/A N/A N/A 15.78%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 4.60% N/A N/A N/A 3.68%
ดัชนี sSET TRI -4.91% N/A N/A N/A 7.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.81% N/A N/A N/A 18.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.97% N/A N/A N/A 16.12%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9.25% N/A N/A N/A 6.99%
ดัชนี sSET TRI -3.04% N/A N/A N/A 8.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.59% N/A N/A N/A 18.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.17% N/A N/A N/A 16.16%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7.25% N/A N/A N/A 4.60%
ดัชนี sSET TRI -3.49% N/A N/A N/A 7.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.13% N/A N/A N/A 19.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.28% N/A N/A N/A 16.19%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 3.38% N/A N/A N/A 0.82%
ดัชนี sSET TRI -6.65% N/A N/A N/A 3.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.24% N/A N/A N/A 19.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.43% N/A N/A N/A 16.93%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 4.77% N/A N/A N/A 2.18%
ดัชนี sSET TRI -6.22% N/A N/A N/A 4.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.17% N/A N/A N/A 19.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.30% N/A N/A N/A 16.86%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 8.31% N/A N/A N/A 5.96%
ดัชนี sSET TRI -4.41% N/A N/A N/A 7.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.45% N/A N/A N/A 20.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.12% N/A N/A N/A 17.21%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 8.21% N/A N/A N/A 6.97%
ดัชนี sSET TRI -3.99% N/A N/A N/A 7.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.44% N/A N/A N/A 20.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.20% N/A N/A N/A 17.17%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7.66% N/A N/A N/A 6.42%
ดัชนี sSET TRI -4.84% N/A N/A N/A 7.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.25% N/A N/A N/A 20.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.10% N/A N/A N/A 17.16%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9.90% N/A N/A N/A 8.64%
ดัชนี sSET TRI -4.47% N/A N/A N/A 7.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.35% N/A N/A N/A 20.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.96% N/A N/A N/A 17.09%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7.87% N/A N/A N/A 9.00%
ดัชนี sSET TRI -4.33% N/A N/A N/A 8.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.60% N/A N/A N/A 20.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.24% N/A N/A N/A 17.04%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11.24% N/A N/A N/A 9.66%
ดัชนี sSET TRI -0.95% N/A N/A N/A 8.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.00% N/A N/A N/A 20.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.29% N/A N/A N/A 16.98%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7.85% N/A N/A N/A 9.37%
ดัชนี sSET TRI -2.33% N/A N/A N/A 9.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.34% N/A N/A N/A 20.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.90% N/A N/A N/A 16.91%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7.72% N/A N/A N/A 9.24%
ดัชนี sSET TRI -1.35% N/A N/A N/A 10.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.13% N/A N/A N/A 20.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.88% N/A N/A N/A 16.89%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7.73% N/A N/A N/A 9.25%
ดัชนี sSET TRI -1.23% N/A N/A N/A 10.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.92% N/A N/A N/A 20.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.72% N/A N/A N/A 16.82%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9.09% 10.89% N/A N/A 10.89%
ดัชนี sSET TRI N/A 11.09% N/A N/A 11.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.08% 20.05% N/A N/A 20.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.66% 16.75% N/A N/A 16.75%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9.05% 10.86% N/A N/A 10.86%
ดัชนี sSET TRI N/A 11.75% N/A N/A 11.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.88% 19.97% N/A N/A 19.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.55% 16.70% N/A N/A 16.70%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7.19% 9.77% N/A N/A 9.82%
ดัชนี sSET TRI -0.92% 9.08% N/A N/A 11.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.95% 20.02% N/A N/A 19.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.40% 16.32% N/A N/A 16.63%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7.51% 8.83% N/A N/A 8.96%
ดัชนี sSET TRI -0.69% 9.05% N/A N/A 11.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.89% 20.06% N/A N/A 19.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.39% 16.32% N/A N/A 16.56%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7.69% 9.59% N/A N/A 9.46%
ดัชนี sSET TRI -0.09% 8.58% N/A N/A 11.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.11% 20.06% N/A N/A 19.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.32% 16.31% N/A N/A 16.49%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 10.02% 8.54% N/A N/A 8.63%
ดัชนี sSET TRI 2.66% 6.52% N/A N/A 10.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.33% 20.10% N/A N/A 19.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.93% 16.24% N/A N/A 16.46%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12.88% 9.54% N/A N/A 9.50%
ดัชนี sSET TRI 5.00% 6.57% N/A N/A 11.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.01% 20.13% N/A N/A 19.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.46% 16.24% N/A N/A 16.40%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 10.23% 9.17% N/A N/A 9.21%
ดัชนี sSET TRI 3.18% 5.29% N/A N/A 11.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.67% 20.13% N/A N/A 19.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.87% 16.10% N/A N/A 16.33%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 9.40% 8.35% N/A N/A 8.39%
ดัชนี sSET TRI 2.13% 4.55% N/A N/A 10.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.75% 20.09% N/A N/A 19.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.95% 16.07% N/A N/A 16.30%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5.42% 5.68% N/A N/A 5.65%
ดัชนี sSET TRI -1.40% 0.77% N/A N/A 8.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.33% 20.44% N/A N/A 19.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.71% 16.40% N/A N/A 16.65%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5.45% 5.45% N/A N/A 5.63%
ดัชนี sSET TRI -1.64% 0.17% N/A N/A 8.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.33% 20.44% N/A N/A 19.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.70% 16.38% N/A N/A 16.58%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 4.36% 4.37% N/A N/A 4.57%
ดัชนี sSET TRI -1.19% -2.01% N/A N/A 7.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.44% 20.49% N/A N/A 19.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.60% 16.23% N/A N/A 16.54%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 0.40% 1.47% N/A N/A 2.74%
ดัชนี sSET TRI -4.22% -3.80% N/A N/A 5.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.34% 20.60% N/A N/A 19.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.74% 16.43% N/A N/A 16.67%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 0.77% 2.21% N/A N/A 3.73%
ดัชนี sSET TRI -4.59% -3.35% N/A N/A 6.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.39% 20.65% N/A N/A 19.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.67% 16.44% N/A N/A 16.62%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 0.83% 2.54% N/A N/A 3.96%
ดัชนี sSET TRI -4.47% -2.16% N/A N/A 6.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.39% 20.65% N/A N/A 19.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.67% 16.35% N/A N/A 16.55%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1.01% 3.41% N/A N/A 4.85%
ดัชนี sSET TRI -3.15% -2.08% N/A N/A 7.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.42% 20.68% N/A N/A 19.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.84% 16.36% N/A N/A 16.55%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 0.06% 1.31% N/A N/A 3.02%
ดัชนี sSET TRI -4.29% -3.54% N/A N/A 6.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.65% 20.84% N/A N/A 19.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.97% 16.41% N/A N/A 16.55%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ -0.30% 2.31% N/A N/A 3.86%
ดัชนี sSET TRI -4.91% -4.59% N/A N/A 5.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.58% 20.87% N/A N/A 19.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.96% 16.38% N/A N/A 16.50%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ -0.17% 3.06% N/A N/A 4.48%
ดัชนี sSET TRI -4.55% -4.32% N/A N/A 6.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.59% 20.89% N/A N/A 19.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.97% 16.39% N/A N/A 16.44%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1.07% 3.51% N/A N/A 5.88%
ดัชนี sSET TRI -4.00% -4.19% N/A N/A 6.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.76% 20.93% N/A N/A 19.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.00% 16.39% N/A N/A 16.38%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 0.93% 4.22% N/A N/A 6.02%
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.75% 20.92% N/A N/A 19.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”