ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.15% 14.42% 17.51% 6.41% 2.22%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.84% 8.71% 10.85% 3.93% 1.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.74% 14.09% 15.31% 19.09% 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 10.95% 11.48% 22.98% 20.77%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.53% 16.30% 17.64% 6.56% 2.32%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.79% 9.54% 10.70% 3.95% 1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.76% 13.98% 15.31% 19.08% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 10.89% 11.48% 22.96% 20.76%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.81% 16.62% 18.55% 6.65% 2.39%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.19% 8.91% 10.41% 3.74% 1.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.65% 13.92% 15.30% 19.06% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 10.89% 11.49% 22.95% 20.75%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.81% 16.26% 17.67% 6.37% 2.39%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.59% 9.42% 10.15% 3.77% 1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.53% 13.92% 15.28% 19.06% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.25% 10.90% 11.48% 22.95% 20.74%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 2.97% 15.96% 18.26% 6.56% 2.41%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.41% 9.08% 10.29% 3.68% 1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.41% 13.92% 15.28% 19.08% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.04% 10.89% 11.48% 22.98% 20.73%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 2.45% 13.66% 19.06% 6.47% 2.31%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.07% 8.37% 11.48% 3.66% 1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.44% 13.77% 15.24% 19.08% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.05% 10.88% 11.41% 22.98% 20.72%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.44% 11.07% 20.92% 6.32% 2.21%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.59% 6.66% 11.27% 3.25% 1.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.43% 13.63% 15.11% 19.07% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.00% 11.01% 11.43% 22.98% 20.71%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.26% 11.04% 20.58% 6.25% 2.16%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.07% 6.02% 10.88% 3.08% 1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.32% 13.63% 15.11% 19.06% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.98% 11.04% 11.44% 22.96% 20.71%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 5.08% 12.30% 20.50% 5.90% 2.28%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.01% 6.01% 10.01% 2.79% 1.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.35% 13.60% 15.11% 19.08% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.98% 11.04% 11.43% 22.99% 20.70%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 5.34% 13.06% 24.53% 6.00% 2.55%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.09% 5.24% 10.62% 2.44% 0.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.42% 13.67% 14.97% 19.08% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.10% 11.10% 11.38% 22.99% 20.69%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 7.08% 13.29% 24.42% 5.81% 2.74%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.83% 5.27% 10.42% 2.38% 1.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.72% 13.81% 14.96% 19.09% 17.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.36% 11.17% 11.37% 23.01% 20.68%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 9.23% 15.21% 22.88% 6.09% 2.97%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.80% 6.52% 8.96% 2.34% 1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.64% 13.81% 14.83% 19.09% 17.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.36% 11.03% 11.29% 23.01% 20.67%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 9.61% 14.70% 22.11% 6.19% 3.04%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.62% 6.16% 7.87% 2.37% 1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.64% 13.78% 14.81% 19.08% 17.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.34% 11.02% 11.24% 22.99% 20.66%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 11.72% 14.89% 22.66% 6.60% 3.33%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.44% 5.95% 8.40% 2.53% 1.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.68% 13.81% 14.83% 19.08% 17.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.36% 11.00% 11.25% 22.98% 20.65%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 13.09% 16.30% 25.38% 6.99% 3.63%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.37% 5.87% 9.02% 2.49% 1.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.73% 13.85% 14.84% 19.09% 17.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.27% 10.95% 11.23% 22.98% 20.64%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 15.08% 17.84% 28.64% 7.37% 3.92%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.83% 4.94% 9.44% 2.27% 0.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.89% 13.93% 14.81% 19.13% 17.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.43% 11.00% 11.19% 23.01% 20.63%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 9.96% 13.77% 23.98% 6.28% 2.95%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.29% 5.29% 9.39% 2.56% 1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.01% 15.03% 15.34% 19.26% 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 11.01% 11.19% 23.01% 20.62%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 10.16% 13.57% 23.17% 6.20% 2.89%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.09% 5.61% 9.21% 2.56% 1.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.99% 15.04% 15.34% 19.25% 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.30% 11.00% 11.19% 23.00% 20.61%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 10.92% 13.53% 22.00% 6.50% 3.10%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.58% 6.73% 8.59% 2.81% 1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.06% 15.03% 15.25% 19.24% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.39% 11.03% 11.14% 22.98% 20.61%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 9.17% 12.71% 22.11% 6.26% 2.99%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.80% 7.24% 7.58% 2.73% 1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.97% 15.05% 15.24% 19.26% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.41% 11.02% 11.07% 23.00% 20.60%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 4.61% 11.07% 18.81% 5.19% 2.31%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.05% 6.58% 6.83% 2.36% 1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.08% 15.65% 15.47% 19.33% 17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.70% 11.13% 11.07% 23.02% 20.59%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.86% 8.05% 20.96% 4.90% 2.11%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.17% 6.15% 9.09% 2.38% 1.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.16% 15.60% 15.27% 19.33% 17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.69% 11.13% 10.87% 23.00% 20.58%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.68% 7.86% 17.40% 4.84% 2.07%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.97% 5.29% 7.17% 2.10% 0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.01% 15.54% 15.00% 19.31% 17.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.73% 11.16% 10.87% 22.99% 20.57%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 0.88% 5.20% 15.23% 4.61% 1.63%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.20% 3.47% 5.58% 2.30% 0.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.58% 15.81% 15.12% 19.36% 17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.67% 11.33% 10.93% 23.02% 20.57%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 6.58% 8.03% 18.64% 5.53% 2.25%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.23% 4.71% 7.02% 2.73% 0.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.34% 16.25% 15.33% 19.42% 17.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.06% 11.49% 11.01% 23.04% 20.57%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 2.10% 5.97% 18.01% 4.99% 1.88%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.76% 4.17% 6.99% 2.53% 0.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.65% 16.40% 15.38% 19.43% 17.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.12% 11.53% 11.02% 23.02% 20.56%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -0.03% 4.02% 17.01% 4.25% 1.36%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.43% 3.66% 7.85% 2.29% 0.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.02% 16.69% 15.48% 19.46% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.10% 11.57% 10.93% 23.01% 20.56%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 0.93% 5.02% 19.66% 4.79% 1.59%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.49% 3.60% 8.07% 2.56% 0.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.95% 16.67% 15.44% 19.46% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.00% 11.52% 10.93% 23.01% 20.55%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 2.69% 5.52% 24.16% 5.92% 2.11%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.56% 4.14% 10.18% 3.89% 1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.70% 16.97% 15.57% 19.54% 17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.61% 11.82% 11.06% 23.06% 20.55%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.36% 5.68% 23.47% 6.20% 2.31%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.56% 5.02% 10.00% 4.17% 1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.76% 16.99% 15.53% 19.53% 17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.75% 11.88% 11.05% 23.05% 20.55%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 1.89% 4.25% 21.39% 5.68% 1.96%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.65% 4.55% 9.79% 3.78% 0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.83% 17.12% 15.61% 19.53% 17.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.87% 11.96% 11.07% 23.04% 20.54%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.80% 6.21% 23.89% 6.33% 2.41%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.11% 5.14% 11.00% 3.97% 1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.57% 17.56% 15.89% 19.59% 17.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.84% 11.93% 11.07% 23.03% 20.53%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 3.68% 7.50% 24.87% 6.87% 2.57%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.25% 5.38% 12.40% 4.27% 1.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.79% 17.64% 15.90% 19.61% 17.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.80% 11.97% 11.09% 23.05% 20.53%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 6.83% 7.57% 26.10% 7.05% 2.70%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.14% 4.79% 12.74% 4.07% 1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.15% 17.64% 15.90% 19.61% 17.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.42% 11.98% 11.07% 23.05% 20.52%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 4.38% 6.25% 23.90% 6.87% 2.57%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.09% 4.59% 11.33% 4.01% 1.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.80% 17.62% 15.86% 19.60% 17.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.29% 11.98% 11.02% 23.03% 20.51%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 4.10% 8.30% 23.57% 6.77% 2.51%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.33% 7.81% 12.19% 4.27% 1.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.63% 17.34% 15.83% 19.59% 17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.31% 11.54% 11.02% 23.02% 20.50%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 4.39% 8.60% 22.85% 6.67% 2.57%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.21% 8.39% 12.57% 4.56% 1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.47% 17.27% 15.81% 19.59% 17.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.27% 11.52% 11.03% 23.02% 20.49%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 5.59% 13.79% 24.48% 6.89% 2.88%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.29% 12.07% 13.24% 4.68% 1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.65% 17.08% 15.86% 19.62% 17.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.29% 11.18% 11.05% 23.06% 20.49%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 5.87% 14.10% 24.84% 6.98% 2.95%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.91% 12.77% 13.63% 4.74% 1.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.49% 17.01% 15.87% 19.62% 17.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.26% 11.15% 11.06% 23.06% 20.48%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 4.66% 10.54% 22.09% 6.72% 2.77%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.50% 10.64% 11.61% 4.72% 1.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.53% 16.66% 15.81% 19.61% 17.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.24% 10.85% 10.92% 23.04% 20.47%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 4.71% 9.90% 21.06% 6.47% 2.60%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.12% 9.88% 11.20% 4.49% 1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.52% 16.69% 15.83% 19.60% 17.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.14% 10.90% 10.94% 23.03% 20.46%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 4.37% 10.17% 21.25% 5.65% 2.57%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.41% 9.78% 11.69% 3.86% 1.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.64% 16.68% 15.83% 19.61% 17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.80% 10.90% 10.92% 23.05% 20.45%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 6.75% 8.88% 19.67% 5.39% 2.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.22% 8.11% 11.04% 3.76% 1.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.86% 16.66% 15.81% 19.61% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.95% 10.82% 10.93% 23.05% 20.44%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 8.37% 8.98% 20.77% 5.57% 2.60%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.82% 7.14% 11.58% 3.81% 1.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.77% 16.66% 15.81% 19.60% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.91% 10.72% 10.93% 23.04% 20.43%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 6.79% 9.12% 20.69% 5.72% 2.70%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.42% 7.84% 11.11% 4.00% 1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.37% 16.67% 15.81% 19.59% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.78% 10.75% 10.90% 23.03% 20.43%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 5.97% 8.06% 17.18% 5.17% 2.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.41% 6.78% 10.48% 3.40% 1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.48% 16.66% 15.72% 19.60% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.00% 10.81% 10.94% 23.03% 20.42%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 2.88% 4.16% 13.87% 4.53% 1.94%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.59% 4.89% 7.96% 2.72% 1.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.95% 16.80% 15.86% 19.66% 17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.35% 11.01% 11.01% 23.08% 20.42%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 2.49% 4.26% 13.01% 4.56% 1.96%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.29% 5.19% 8.23% 3.03% 1.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.92% 16.80% 15.84% 19.66% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.39% 11.03% 11.01% 23.07% 20.42%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 1.56% 3.92% 12.74% 4.23% 1.74%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.94% 5.19% 9.25% 2.89% 1.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.02% 16.83% 15.85% 19.66% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 11.03% 10.93% 23.06% 20.41%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -2.00% 0.45% 10.55% 3.57% 1.29%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.01% 1.80% 6.68% 2.22% 0.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.01% 16.89% 15.97% 19.68% 17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.75% 11.24% 11.11% 23.07% 20.42%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -1.61% 1.53% 12.37% 3.87% 1.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.22% 2.08% 7.55% 2.37% 0.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.08% 16.92% 15.96% 19.68% 17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.74% 11.22% 11.07% 23.07% 20.41%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -1.31% 2.69% 12.74% 3.24% 1.54%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.32% 3.83% 7.76% 1.34% 0.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.09% 16.89% 15.96% 19.70% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.75% 10.85% 11.06% 23.08% 20.40%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -0.96% 2.86% 14.34% 3.56% 1.65%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.07% 3.85% 9.70% 1.55% 0.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.13% 16.90% 15.94% 19.70% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.78% 10.85% 11.01% 23.09% 20.39%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -1.81% 0.76% 12.84% 3.01% 1.27%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.51% 3.00% 8.50% 1.26% 0.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.34% 17.03% 16.02% 19.71% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.80% 10.93% 11.05% 23.08% 20.39%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -1.78% 1.36% 13.86% 3.22% 1.42%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.98% 0.97% 8.25% 1.07% 0.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.34% 17.06% 16.03% 19.70% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.85% 10.77% 11.06% 23.06% 20.38%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -2.16% 2.47% 15.25% 3.51% 1.62%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.86% 1.85% 8.71% 1.27% 0.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.24% 17.11% 16.05% 19.70% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.88% 10.80% 11.08% 23.07% 20.37%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -1.42% 3.18% 17.00% 3.62% 1.90%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.70% 2.50% 9.55% 1.22% 0.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.40% 17.19% 16.09% 19.74% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.00% 10.86% 11.10% 23.10% 20.37%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -1.36% 3.69% 16.45% 3.69% 1.93%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.40% 17.18% 16.08% 19.74% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”