ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.02% 14.26% 17.25% 6.59% 2.17%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.84% 8.71% 10.85% 3.93% 3.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.16% 13.12% 14.85% 18.40% 16.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 10.95% 11.48% 22.98% 20.28%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.39% 16.13% 17.38% 6.74% 2.27%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.79% 9.54% 10.70% 3.95% 3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.18% 12.99% 14.85% 18.39% 16.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 10.89% 11.48% 22.96% 20.27%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.68% 16.45% 18.29% 6.83% 2.33%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.19% 8.91% 10.41% 3.74% 3.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.08% 12.94% 14.84% 18.38% 16.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 10.89% 11.49% 22.95% 20.27%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.67% 16.08% 17.41% 6.54% 2.33%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.59% 9.42% 10.15% 3.77% 3.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.98% 12.94% 14.82% 18.37% 16.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.25% 10.90% 11.48% 22.95% 20.26%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.88% 15.79% 18.00% 6.74% 2.35%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.41% 9.08% 10.29% 3.68% 3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.87% 12.94% 14.82% 18.40% 16.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.04% 10.89% 11.48% 22.98% 20.25%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.33% 13.48% 18.77% 6.64% 2.25%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.07% 8.37% 11.48% 3.66% 3.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.90% 12.79% 14.78% 18.40% 16.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.05% 10.88% 11.41% 22.98% 20.24%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.27% 10.91% 20.62% 6.49% 2.16%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.59% 6.66% 11.27% 3.25% 3.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.87% 12.63% 14.65% 18.39% 16.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.00% 11.01% 11.43% 22.98% 20.24%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.08% 10.88% 20.27% 6.42% 2.11%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.07% 6.02% 10.88% 3.08% 3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.77% 12.64% 14.65% 18.37% 16.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.98% 11.04% 11.44% 22.96% 20.23%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.84% 12.16% 20.22% 6.10% 2.23%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.01% 6.01% 10.01% 2.79% 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.77% 12.61% 14.65% 18.39% 16.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.98% 11.04% 11.43% 22.99% 20.22%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.17% 12.94% 24.26% 6.21% 2.48%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.09% 5.24% 10.62% 2.44% 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.86% 12.68% 14.50% 18.40% 16.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.10% 11.10% 11.38% 22.99% 20.21%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.90% 13.18% 24.16% 6.01% 2.66%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.83% 5.27% 10.42% 2.38% 2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.10% 12.81% 14.50% 18.40% 16.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.36% 11.17% 11.37% 23.01% 20.21%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.01% 15.12% 22.66% 6.30% 2.89%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.80% 6.52% 8.96% 2.34% 2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.00% 12.81% 14.36% 18.41% 16.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.36% 11.03% 11.29% 23.01% 20.20%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.40% 14.62% 21.90% 6.40% 2.96%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.62% 6.16% 7.87% 2.37% 2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.00% 12.78% 14.34% 18.40% 16.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.34% 11.02% 11.24% 22.99% 20.19%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.50% 14.81% 22.46% 6.81% 3.22%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.44% 5.95% 8.40% 2.53% 2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.02% 12.81% 14.37% 18.40% 16.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.36% 11.00% 11.25% 22.98% 20.18%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.86% 16.21% 25.16% 7.20% 3.51%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.37% 5.87% 9.02% 2.49% 2.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.08% 12.85% 14.37% 18.41% 16.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.27% 10.95% 11.23% 22.98% 20.17%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.84% 17.75% 28.39% 7.58% 3.78%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.83% 4.94% 9.44% 2.27% 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.20% 12.94% 14.34% 18.45% 16.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.43% 11.00% 11.19% 23.01% 20.16%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.76% 13.68% 23.74% 6.48% 2.86%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.29% 5.29% 9.39% 2.56% 2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.62% 14.13% 14.89% 18.58% 16.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 11.01% 11.19% 23.01% 20.15%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.92% 13.47% 22.93% 6.40% 2.81%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.09% 5.61% 9.21% 2.56% 2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.61% 14.14% 14.89% 18.57% 16.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.30% 11.00% 11.19% 23.00% 20.14%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.67% 13.43% 21.77% 6.70% 3.01%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.58% 6.73% 8.59% 2.81% 3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.67% 14.14% 14.80% 18.56% 16.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.39% 11.03% 11.14% 22.98% 20.14%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.96% 12.61% 21.89% 6.47% 2.90%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.80% 7.24% 7.58% 2.73% 3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.60% 14.16% 14.79% 18.58% 16.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.41% 11.02% 11.07% 23.00% 20.13%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.46% 10.97% 18.59% 5.39% 2.26%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.05% 6.58% 6.83% 2.36% 2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.82% 14.78% 15.04% 18.66% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.70% 11.13% 11.07% 23.02% 20.12%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.71% 7.95% 20.72% 5.10% 2.08%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.17% 6.15% 9.09% 2.38% 2.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.92% 14.73% 14.82% 18.65% 16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.69% 11.13% 10.87% 23.00% 20.11%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.52% 7.75% 17.17% 5.03% 2.04%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.97% 5.29% 7.17% 2.10% 2.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.78% 14.68% 14.55% 18.64% 16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.73% 11.16% 10.87% 22.99% 20.11%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.74% 5.08% 14.99% 4.80% 1.62%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.20% 3.47% 5.58% 2.30% 2.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.39% 14.97% 14.68% 18.69% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.67% 11.33% 10.93% 23.02% 20.11%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.40% 7.92% 18.41% 5.73% 2.20%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.23% 4.71% 7.02% 2.73% 2.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.24% 15.43% 14.90% 18.75% 16.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.06% 11.49% 11.01% 23.04% 20.11%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.93% 5.86% 17.77% 5.19% 1.85%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.76% 4.17% 6.99% 2.53% 2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.54% 15.59% 14.95% 18.76% 16.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.12% 11.53% 11.02% 23.02% 20.10%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.20% 3.90% 16.75% 4.44% 1.37%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.43% 3.66% 7.85% 2.29% 2.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.92% 15.90% 15.05% 18.79% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.10% 11.57% 10.93% 23.01% 20.09%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.75% 4.89% 19.38% 4.98% 1.58%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.49% 3.60% 8.07% 2.56% 2.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.85% 15.89% 15.02% 18.79% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.00% 11.52% 10.93% 23.01% 20.08%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.57% 5.43% 23.90% 6.11% 2.08%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.56% 4.14% 10.18% 3.89% 2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.62% 16.20% 15.14% 18.87% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.61% 11.82% 11.06% 23.06% 20.09%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.26% 5.61% 23.23% 6.39% 2.26%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.56% 5.02% 10.00% 4.17% 2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.69% 16.21% 15.10% 18.86% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.75% 11.88% 11.05% 23.05% 20.08%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.77% 4.18% 21.14% 5.88% 1.93%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.65% 4.55% 9.79% 3.78% 2.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.77% 16.36% 15.18% 18.87% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.87% 11.96% 11.07% 23.04% 20.08%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.69% 6.14% 23.63% 6.53% 2.35%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.11% 5.14% 11.00% 3.97% 2.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.97% 16.51% 15.29% 18.89% 16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.84% 11.93% 11.07% 23.03% 20.08%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.60% 7.39% 24.58% 7.07% 2.50%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.25% 5.38% 12.40% 4.27% 3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.18% 16.58% 15.30% 18.90% 16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.80% 11.97% 11.09% 23.05% 20.07%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.70% 7.50% 25.81% 7.25% 2.62%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.14% 4.79% 12.74% 4.07% 2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.50% 16.58% 15.30% 18.91% 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.42% 11.98% 11.07% 23.05% 20.06%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.30% 6.25% 23.66% 7.08% 2.51%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.09% 4.59% 11.33% 4.01% 2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.18% 16.57% 15.26% 18.89% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.29% 11.98% 11.02% 23.03% 20.05%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.00% 8.18% 23.31% 6.97% 2.44%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.33% 7.81% 12.19% 4.27% 3.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.03% 16.28% 15.24% 18.88% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.31% 11.54% 11.02% 23.02% 20.05%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.28% 8.46% 22.57% 6.86% 2.50%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.21% 8.39% 12.57% 4.56% 3.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.86% 16.22% 15.22% 18.88% 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.27% 11.52% 11.03% 23.02% 20.04%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.49% 13.44% 24.19% 7.09% 2.79%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.29% 12.07% 13.24% 4.68% 3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.04% 16.00% 15.27% 18.91% 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.29% 11.18% 11.05% 23.06% 20.03%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.76% 13.74% 24.54% 7.18% 2.85%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.91% 12.77% 13.63% 4.74% 3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.87% 15.94% 15.27% 18.91% 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.26% 11.15% 11.06% 23.06% 20.02%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.50% 10.21% 21.71% 6.89% 2.67%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.50% 10.64% 11.61% 4.72% 3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.95% 15.63% 15.22% 18.91% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.24% 10.85% 10.92% 23.04% 20.02%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.44% 9.49% 20.60% 6.61% 2.49%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.12% 9.88% 11.20% 4.49% 3.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.96% 15.68% 15.25% 18.90% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.14% 10.90% 10.94% 23.03% 20.01%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.10% 9.74% 20.77% 5.79% 2.46%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.41% 9.78% 11.69% 3.86% 3.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.08% 15.67% 15.25% 18.91% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.80% 10.90% 10.92% 23.05% 20.00%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.38% 8.42% 19.13% 5.51% 2.36%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.22% 8.11% 11.04% 3.76% 3.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.26% 15.65% 15.23% 18.91% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.95% 10.82% 10.93% 23.05% 19.99%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.98% 8.55% 20.24% 5.70% 2.48%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.82% 7.14% 11.58% 3.81% 3.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.14% 15.66% 15.23% 18.90% 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.91% 10.72% 10.93% 23.04% 19.98%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.44% 8.67% 20.13% 5.84% 2.57%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.42% 7.84% 11.11% 4.00% 3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.78% 15.67% 15.23% 18.89% 16.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.78% 10.75% 10.90% 23.03% 19.98%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.58% 7.56% 16.60% 5.27% 2.34%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.41% 6.78% 10.48% 3.40% 3.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.92% 15.68% 15.14% 18.90% 16.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.00% 10.81% 10.94% 23.03% 19.97%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.41% 3.58% 13.19% 4.60% 1.82%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.59% 4.89% 7.96% 2.72% 2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.52% 15.89% 15.31% 18.97% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.35% 11.01% 11.01% 23.08% 19.97%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.01% 3.68% 12.33% 4.62% 1.84%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.29% 5.19% 8.23% 3.03% 2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.50% 15.89% 15.29% 18.97% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.39% 11.03% 11.01% 23.07% 19.97%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.08% 3.33% 12.05% 4.29% 1.63%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.94% 5.19% 9.25% 2.89% 2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.61% 15.93% 15.31% 18.96% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 11.03% 10.93% 23.06% 19.96%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ -2.48% -0.17% 9.81% 3.62% 1.20%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.01% 1.80% 6.68% 2.22% 2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.71% 16.03% 15.44% 18.99% 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.75% 11.24% 11.11% 23.07% 19.97%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ -2.10% 0.92% 11.62% 3.91% 1.37%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.22% 2.08% 7.55% 2.37% 2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.77% 16.06% 15.43% 18.99% 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.74% 11.22% 11.07% 23.07% 19.96%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.82% 2.04% 11.96% 3.28% 1.42%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.32% 3.83% 7.76% 1.34% 2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.78% 16.02% 15.43% 19.00% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.75% 10.85% 11.06% 23.08% 19.95%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.45% 2.24% 13.58% 3.61% 1.53%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.07% 3.85% 9.70% 1.55% 2.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.81% 16.03% 15.41% 19.00% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.78% 10.85% 11.01% 23.09% 19.95%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ -2.34% 0.10% 12.06% 3.04% 1.17%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.51% 3.00% 8.50% 1.26% 2.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.05% 16.19% 15.50% 19.02% 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.80% 10.93% 11.05% 23.08% 19.94%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ -2.30% 0.68% 13.07% 3.26% 1.31%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.98% 0.97% 8.25% 1.07% 2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.06% 16.22% 15.50% 19.01% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.85% 10.77% 11.06% 23.06% 19.94%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ -2.65% 1.80% 14.47% 3.55% 1.50%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.86% 1.85% 8.71% 1.27% 2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.97% 16.26% 15.52% 19.01% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.88% 10.80% 11.08% 23.07% 19.93%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.89% 2.51% 16.23% 3.67% 1.77%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.70% 2.50% 9.55% 1.22% 2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.13% 16.34% 15.56% 19.05% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.00% 10.86% 11.10% 23.10% 19.92%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.82% 3.01% 15.70% 3.75% 1.80%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.13% 16.33% 15.55% 19.05% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”