ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 3.06% 14.38% 17.48% 6.77% 2.19%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.84% 8.71% 10.85% 3.93% 3.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.54% 13.37% 14.98% 18.68% 16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 10.95% 11.48% 22.98% 20.28%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 3.42% 16.25% 17.61% 6.92% 2.30%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.79% 9.54% 10.70% 3.95% 3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.56% 13.25% 14.98% 18.67% 16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 10.89% 11.48% 22.96% 20.27%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 3.70% 16.57% 18.52% 7.01% 2.36%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.19% 8.91% 10.41% 3.74% 3.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.46% 13.19% 14.97% 18.66% 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 10.89% 11.49% 22.95% 20.27%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 3.70% 16.20% 17.63% 6.72% 2.36%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 4.59% 9.42% 10.15% 3.77% 3.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.35% 13.19% 14.95% 18.65% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.25% 10.90% 11.48% 22.95% 20.26%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 2.87% 15.90% 18.22% 6.91% 2.38%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.41% 9.08% 10.29% 3.68% 3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.23% 13.19% 14.95% 18.67% 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.04% 10.89% 11.48% 22.98% 20.25%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 2.34% 13.61% 19.00% 6.82% 2.28%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 3.07% 8.37% 11.48% 3.66% 3.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.26% 13.04% 14.91% 18.68% 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.05% 10.88% 11.41% 22.98% 20.24%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 3.32% 11.03% 20.86% 6.67% 2.18%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.59% 6.66% 11.27% 3.25% 3.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.23% 12.88% 14.78% 18.66% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.00% 11.01% 11.43% 22.98% 20.24%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 3.14% 11.00% 20.52% 6.60% 2.14%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 2.07% 6.02% 10.88% 3.08% 3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.13% 12.89% 14.78% 18.65% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.98% 11.04% 11.44% 22.96% 20.23%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 4.91% 12.26% 20.45% 6.28% 2.25%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.01% 6.01% 10.01% 2.79% 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.14% 12.86% 14.78% 18.67% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.98% 11.04% 11.43% 22.99% 20.22%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 5.20% 13.01% 24.46% 6.38% 2.50%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.09% 5.24% 10.62% 2.44% 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.21% 12.93% 14.63% 18.68% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.10% 11.10% 11.38% 22.99% 20.21%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 6.93% 13.25% 24.36% 6.18% 2.68%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.83% 5.27% 10.42% 2.38% 2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.47% 13.06% 14.63% 18.68% 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.36% 11.17% 11.37% 23.01% 20.21%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 9.03% 15.17% 22.82% 6.46% 2.90%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.80% 6.52% 8.96% 2.34% 2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.38% 13.06% 14.49% 18.69% 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.36% 11.03% 11.29% 23.01% 20.20%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 9.41% 14.65% 22.04% 6.56% 2.97%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.62% 6.16% 7.87% 2.37% 2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.38% 13.03% 14.47% 18.67% 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.34% 11.02% 11.24% 22.99% 20.19%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 11.50% 14.84% 22.60% 6.96% 3.23%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.44% 5.95% 8.40% 2.53% 2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.41% 13.06% 14.50% 18.67% 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.36% 11.00% 11.25% 22.98% 20.18%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 12.87% 16.25% 25.31% 7.35% 3.52%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.37% 5.87% 9.02% 2.49% 2.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.47% 13.10% 14.50% 18.69% 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.27% 10.95% 11.23% 22.98% 20.17%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 14.85% 17.80% 28.57% 7.74% 3.79%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.83% 4.94% 9.44% 2.27% 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.61% 13.19% 14.47% 18.73% 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.43% 11.00% 11.19% 23.01% 20.16%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 9.77% 13.73% 23.91% 6.64% 2.88%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.29% 5.29% 9.39% 2.56% 2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.95% 14.36% 15.01% 18.86% 16.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 11.01% 11.19% 23.01% 20.15%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 9.95% 13.54% 23.11% 6.56% 2.83%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.09% 5.61% 9.21% 2.56% 2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.93% 14.36% 15.01% 18.84% 16.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.30% 11.00% 11.19% 23.00% 20.14%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 10.70% 13.49% 21.94% 6.86% 3.03%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.58% 6.73% 8.59% 2.81% 3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.00% 14.36% 14.93% 18.84% 16.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.39% 11.03% 11.14% 22.98% 20.14%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 8.97% 12.66% 22.04% 6.62% 2.92%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.80% 7.24% 7.58% 2.73% 3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.92% 14.38% 14.92% 18.85% 16.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.41% 11.02% 11.07% 23.00% 20.13%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 4.47% 11.01% 18.73% 5.54% 2.28%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.05% 6.58% 6.83% 2.36% 2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.11% 15.00% 15.16% 18.93% 16.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.70% 11.13% 11.07% 23.02% 20.12%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 3.72% 7.99% 20.87% 5.25% 2.09%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.17% 6.15% 9.09% 2.38% 2.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.20% 14.95% 14.94% 18.93% 16.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.69% 11.13% 10.87% 23.00% 20.11%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 3.53% 7.80% 17.32% 5.19% 2.05%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.97% 5.29% 7.17% 2.10% 2.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.06% 14.89% 14.68% 18.91% 16.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.73% 11.16% 10.87% 22.99% 20.11%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 0.76% 5.14% 15.15% 4.96% 1.63%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.20% 3.47% 5.58% 2.30% 2.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.65% 15.18% 14.80% 18.96% 16.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.67% 11.33% 10.93% 23.02% 20.11%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 4.66% 7.98% 18.57% 5.89% 2.22%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.23% 4.71% 7.02% 2.73% 2.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.30% 15.63% 15.02% 19.02% 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.06% 11.49% 11.01% 23.04% 20.11%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 1.97% 5.93% 17.93% 5.35% 1.87%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.76% 4.17% 6.99% 2.53% 2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.60% 15.79% 15.07% 19.03% 16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.12% 11.53% 11.02% 23.02% 20.10%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -0.17% 3.97% 16.93% 4.60% 1.39%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.43% 3.66% 7.85% 2.29% 2.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.97% 16.09% 15.17% 19.06% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.10% 11.57% 10.93% 23.01% 20.09%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 0.80% 4.98% 19.57% 5.15% 1.61%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.49% 3.60% 8.07% 2.56% 2.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.91% 16.08% 15.13% 19.07% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.00% 11.52% 10.93% 23.01% 20.08%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 2.60% 5.49% 24.08% 6.26% 2.09%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.56% 4.14% 10.18% 3.89% 2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.67% 16.39% 15.26% 19.14% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.61% 11.82% 11.06% 23.06% 20.09%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 3.29% 5.65% 23.40% 6.54% 2.28%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.56% 5.02% 10.00% 4.17% 2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.73% 16.40% 15.22% 19.13% 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.75% 11.88% 11.05% 23.05% 20.08%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 1.81% 4.21% 21.32% 6.03% 1.95%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.65% 4.55% 9.79% 3.78% 2.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.81% 16.54% 15.30% 19.14% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.87% 11.96% 11.07% 23.04% 20.08%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 3.74% 6.19% 23.83% 6.69% 2.37%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.11% 5.14% 11.00% 3.97% 2.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.92% 16.64% 15.39% 19.15% 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.84% 11.93% 11.07% 23.03% 20.08%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 3.65% 7.47% 24.80% 7.23% 2.52%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.25% 5.38% 12.40% 4.27% 3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.13% 16.71% 15.40% 19.17% 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.80% 11.97% 11.09% 23.05% 20.07%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 6.77% 7.58% 26.03% 7.42% 2.65%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.14% 4.79% 12.74% 4.07% 2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.48% 16.72% 15.40% 19.17% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.42% 11.98% 11.07% 23.05% 20.06%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 4.34% 6.29% 23.84% 7.24% 2.53%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.09% 4.59% 11.33% 4.01% 2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.13% 16.70% 15.36% 19.16% 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.29% 11.98% 11.02% 23.03% 20.05%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 4.06% 8.26% 23.50% 7.13% 2.47%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.33% 7.81% 12.19% 4.27% 3.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.97% 16.42% 15.33% 19.14% 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.31% 11.54% 11.02% 23.02% 20.05%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 4.34% 8.55% 22.78% 7.03% 2.53%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.21% 8.39% 12.57% 4.56% 3.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.81% 16.35% 15.31% 19.14% 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.27% 11.52% 11.03% 23.02% 20.04%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 5.56% 13.60% 24.42% 7.26% 2.82%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.29% 12.07% 13.24% 4.68% 3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.00% 16.15% 15.37% 19.18% 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.29% 11.18% 11.05% 23.06% 20.03%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 5.85% 13.91% 24.78% 7.35% 2.88%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.91% 12.77% 13.63% 4.74% 3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.85% 16.09% 15.37% 19.18% 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.26% 11.15% 11.06% 23.06% 20.02%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 4.58% 10.34% 21.95% 7.07% 2.70%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.50% 10.64% 11.61% 4.72% 3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.90% 15.75% 15.32% 19.17% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.24% 10.85% 10.92% 23.04% 20.02%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 4.51% 9.60% 20.81% 6.78% 2.52%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.12% 9.88% 11.20% 4.49% 3.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.91% 15.80% 15.34% 19.16% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.14% 10.90% 10.94% 23.03% 20.01%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 4.17% 9.85% 20.98% 5.96% 2.49%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.41% 9.78% 11.69% 3.86% 3.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.03% 15.79% 15.34% 19.17% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.80% 10.90% 10.92% 23.05% 20.00%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 6.47% 8.50% 19.33% 5.68% 2.38%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.22% 8.11% 11.04% 3.76% 3.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.23% 15.77% 15.33% 19.17% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.95% 10.82% 10.93% 23.05% 19.99%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 8.09% 8.64% 20.45% 5.87% 2.50%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.82% 7.14% 11.58% 3.81% 3.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.13% 15.78% 15.33% 19.16% 16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.91% 10.72% 10.93% 23.04% 19.98%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 6.52% 8.76% 20.35% 6.01% 2.60%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.42% 7.84% 11.11% 4.00% 3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.73% 15.78% 15.33% 19.15% 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 9.78% 10.75% 10.90% 23.03% 19.98%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 5.65% 7.65% 16.80% 5.44% 2.37%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.41% 6.78% 10.48% 3.40% 3.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.86% 15.79% 15.24% 19.16% 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.00% 10.81% 10.94% 23.03% 19.97%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 2.45% 3.63% 13.34% 4.76% 1.84%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.59% 4.89% 7.96% 2.72% 2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.43% 15.99% 15.41% 19.23% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.35% 11.01% 11.01% 23.08% 19.97%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 2.04% 3.72% 12.49% 4.78% 1.86%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.29% 5.19% 8.23% 3.03% 2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.41% 15.99% 15.38% 19.23% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.39% 11.03% 11.01% 23.07% 19.97%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 1.10% 3.37% 12.20% 4.44% 1.65%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.94% 5.19% 9.25% 2.89% 2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.51% 16.03% 15.40% 19.23% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.31% 11.03% 10.93% 23.06% 19.96%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.51% -0.16% 9.93% 3.76% 1.21%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.01% 1.80% 6.68% 2.22% 2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.57% 16.12% 15.53% 19.25% 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.75% 11.24% 11.11% 23.07% 19.97%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.14% 0.92% 11.73% 4.05% 1.38%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.22% 2.08% 7.55% 2.37% 2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.63% 16.15% 15.52% 19.25% 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.74% 11.22% 11.07% 23.07% 19.96%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.84% 2.05% 12.10% 3.43% 1.44%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.32% 3.83% 7.76% 1.34% 2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.64% 16.12% 15.52% 19.27% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.75% 10.85% 11.06% 23.08% 19.95%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.47% 2.25% 13.71% 3.75% 1.55%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.07% 3.85% 9.70% 1.55% 2.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.68% 16.13% 15.50% 19.27% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.78% 10.85% 11.01% 23.09% 19.95%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.31% 0.15% 12.23% 3.20% 1.19%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.51% 3.00% 8.50% 1.26% 2.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.89% 16.27% 15.59% 19.28% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.80% 10.93% 11.05% 23.08% 19.94%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.29% 0.71% 13.23% 3.41% 1.33%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.98% 0.97% 8.25% 1.07% 2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.89% 16.30% 15.59% 19.27% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.85% 10.77% 11.06% 23.06% 19.94%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -2.67% 1.81% 14.61% 3.70% 1.52%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.86% 1.85% 8.71% 1.27% 2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.79% 16.34% 15.61% 19.27% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.88% 10.80% 11.08% 23.07% 19.93%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.96% 2.49% 16.33% 3.81% 1.78%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.70% 2.50% 9.55% 1.22% 2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.95% 16.42% 15.65% 19.31% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 11.00% 10.86% 11.10% 23.10% 19.92%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล -1.89% 2.99% 15.79% 3.88% 1.81%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.95% 16.41% 15.64% 19.31% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”