ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 1.05% 7.04% 9.11% 0.61% -1.10%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.13% 5.62% 9.78% 4.17% 3.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.18% 13.48% 14.45% 20.36% 17.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.01% 11.20% 11.56% 19.56% 17.08%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 1.51% 8.70% 9.30% 0.90% -0.92%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.39% 6.91% 9.95% 4.35% 3.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.25% 13.49% 14.46% 20.35% 17.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.03% 11.16% 11.56% 19.55% 17.07%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 1.66% 8.86% 9.32% 0.94% -0.89%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.20% 6.71% 9.90% 4.28% 3.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.13% 13.43% 14.46% 20.34% 17.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.95% 11.12% 11.56% 19.54% 17.06%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 1.40% 8.25% 8.98% 0.60% -0.94%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.57% 7.13% 9.75% 4.29% 3.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.02% 13.44% 14.46% 20.34% 17.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.86% 11.13% 11.56% 19.54% 17.06%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.37% 7.10% 9.83% 0.70% -0.93%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.88% 6.61% 9.78% 4.30% 3.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.57% 13.35% 14.44% 20.36% 17.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.78% 11.11% 11.56% 19.56% 17.05%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.72% 6.42% 10.90% 0.60% -0.99%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.39% 5.88% 10.83% 4.23% 3.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.41% 13.35% 14.39% 20.36% 17.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.76% 11.08% 11.50% 19.56% 17.04%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.46% 4.39% 11.76% 0.37% -1.14%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.49% 4.17% 11.29% 3.86% 3.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.20% 13.31% 14.32% 20.35% 17.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.16% 11.46% 19.56% 17.04%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.12% 4.61% 12.31% 0.57% -1.01%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.73% 4.04% 11.31% 3.93% 3.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.14% 13.32% 14.33% 20.34% 17.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.59% 11.15% 11.46% 19.54% 17.03%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.59% 4.62% 11.47% 0.06% -1.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.69% 3.96% 10.28% 3.50% 3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.12% 13.32% 14.34% 20.36% 17.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.67% 11.16% 11.46% 19.57% 17.03%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.63% 5.51% 14.87% 0.42% -0.86%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.75% 3.03% 11.75% 3.35% 3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.11% 13.40% 14.22% 20.37% 17.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.60% 11.13% 11.35% 19.57% 17.02%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.77% 4.83% 13.84% 0.15% -0.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.53% 2.68% 10.82% 2.94% 3.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.24% 13.44% 14.19% 20.37% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.22% 11.34% 19.58% 17.01%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 2.23% 7.21% 13.55% 0.52% -0.57%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.16% 4.05% 9.52% 3.12% 3.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.45% 13.45% 14.16% 20.38% 17.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.72% 11.17% 11.22% 19.58% 17.01%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 2.82% 6.57% 13.17% 0.58% -0.53%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.57% 3.93% 9.43% 3.23% 3.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.42% 13.41% 14.16% 20.37% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.73% 11.16% 11.22% 19.57% 17.00%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 4.54% 7.69% 14.56% 0.99% -0.26%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.50% 4.24% 10.09% 3.45% 3.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.59% 13.52% 14.21% 20.37% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.78% 11.19% 11.24% 19.56% 16.99%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 5.92% 9.10% 16.94% 1.48% 0.02%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.51% 4.24% 10.91% 3.47% 3.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.68% 13.58% 14.24% 20.38% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.14% 11.21% 19.56% 16.99%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 7.21% 10.24% 19.12% 1.92% 0.19%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.43% 3.89% 10.94% 3.11% 3.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.76% 13.61% 14.21% 20.41% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.83% 11.19% 11.21% 19.59% 16.99%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 4.81% 7.48% 16.49% 1.32% -0.33%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.77% 3.38% 10.10% 3.10% 3.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.62% 14.06% 14.42% 20.46% 17.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.86% 11.21% 11.21% 19.59% 16.98%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 4.76% 7.44% 15.64% 1.17% -0.43%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.93% 3.49% 9.66% 2.96% 3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.63% 14.06% 14.43% 20.45% 17.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.83% 11.20% 11.22% 19.58% 16.97%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 4.47% 8.67% 14.34% 1.34% -0.32%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.02% 4.13% 8.85% 3.10% 3.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.59% 14.04% 14.35% 20.43% 17.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.84% 11.21% 11.17% 19.57% 16.97%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 3.39% 7.91% 13.46% 1.11% -0.39%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.47% 4.22% 8.33% 2.96% 3.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.56% 14.05% 14.35% 20.45% 17.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.79% 11.21% 11.14% 19.58% 16.96%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.08% 6.59% 10.79% 0.15% -0.90%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.34% 4.04% 7.37% 2.47% 2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.36% 14.54% 14.53% 20.51% 17.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.02% 11.32% 11.16% 19.60% 16.96%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.06% 3.61% 11.83% -0.29% -1.18%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.44% 2.64% 9.12% 2.31% 2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.58% 14.58% 14.41% 20.51% 17.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.04% 11.32% 10.96% 19.59% 16.95%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.68% 2.96% 9.12% -0.49% -1.31%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.25% 1.81% 6.59% 2.03% 2.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.49% 14.55% 14.31% 20.50% 17.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 11.34% 10.89% 19.58% 16.95%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.11% 0.34% 6.13% -0.72% -1.79%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.40% -0.07% 4.08% 2.13% 2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.28% 14.99% 14.49% 20.55% 17.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.36% 11.60% 10.97% 19.62% 16.95%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.96% 3.42% 9.13% 0.29% -1.25%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.32% 1.20% 5.08% 2.50% 2.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.13% 15.44% 14.72% 20.61% 18.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.65% 11.73% 11.03% 19.63% 16.96%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -3.54% 1.14% 7.62% -0.41% -1.69%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.68% 0.48% 5.07% 2.30% 2.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.62% 15.74% 14.86% 20.63% 18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.70% 11.76% 11.03% 19.62% 16.95%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.75% -1.29% 6.85% -1.17% -2.18%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.40% -1.40% 3.64% 1.69% 2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.04% 16.09% 14.95% 20.66% 18.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.09% 12.04% 11.18% 19.63% 16.97%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.26% 0.27% 9.57% -0.41% -1.85%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.40% -1.41% 5.22% 1.86% 2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.19% 16.19% 15.00% 20.68% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.98% 11.99% 11.07% 19.63% 16.96%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.19% 2.25% 12.52% 0.68% -1.39%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.33% -0.17% 7.13% 3.18% 2.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.82% 16.61% 15.18% 20.76% 18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.53% 12.40% 11.26% 19.69% 16.97%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.80% 2.41% 12.25% 0.91% -1.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.14% -0.20% 6.31% 3.30% 2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.87% 16.62% 15.16% 20.75% 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.55% 12.40% 11.21% 19.68% 16.97%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -3.41% 0.61% 10.86% 0.36% -1.59%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.98% -0.77% 5.68% 2.99% 2.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.98% 16.80% 15.26% 20.75% 18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.54% 12.46% 11.24% 19.68% 16.97%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.58% 2.53% 13.19% 0.99% -1.19%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.97% 0.30% 7.34% 3.35% 2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.22% 16.96% 15.37% 20.77% 18.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.63% 12.51% 11.28% 19.67% 16.96%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.76% 2.35% 13.75% 1.15% -1.17%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.32% 0.96% 8.29% 3.58% 2.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.32% 17.01% 15.36% 20.77% 18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.78% 12.60% 11.30% 19.68% 16.96%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.38% 2.19% 14.17% 0.92% -1.16%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.92% 0.20% 7.73% 3.29% 2.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.84% 17.01% 15.36% 20.77% 18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.19% 12.62% 11.32% 19.69% 16.96%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.01% 1.74% 12.78% 0.88% -1.18%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.00% 0.19% 6.48% 3.27% 2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.65% 17.01% 15.32% 20.76% 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.99% 12.62% 11.26% 19.67% 16.95%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.65% 4.77% 13.19% 1.00% -1.11%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.48% 3.09% 7.04% 3.45% 2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.49% 16.58% 15.29% 20.74% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.93% 12.18% 11.25% 19.66% 16.94%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.24% 5.21% 11.45% 0.78% -1.02%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.18% 3.41% 6.38% 3.33% 2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.34% 16.52% 15.17% 20.73% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.84% 12.13% 11.22% 19.66% 16.94%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.95% 10.07% 12.98% 1.31% -0.75%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.66% 7.13% 7.41% 3.71% 2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.51% 16.31% 15.22% 20.76% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.96% 11.92% 11.25% 19.69% 16.93%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 1.14% 10.27% 12.04% 1.30% -0.71%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.05% 7.78% 7.28% 3.95% 3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.35% 16.24% 15.19% 20.76% 18.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.91% 11.90% 11.25% 19.69% 16.93%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.17% 8.39% 9.41% 1.14% -0.81%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.79% 6.07% 5.40% 3.87% 3.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.30% 16.17% 15.07% 20.75% 18.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.86% 11.74% 11.14% 19.68% 16.92%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.10% 8.02% 8.76% 0.88% -0.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.30% 5.21% 4.69% 3.61% 2.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.28% 16.20% 15.10% 20.74% 18.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.94% 11.80% 11.16% 19.67% 16.92%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.88% 8.05% 8.95% 0.08% -0.98%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.55% 5.35% 4.98% 2.89% 2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.33% 16.20% 15.09% 20.75% 18.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.68% 11.79% 11.16% 19.68% 16.91%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 3.05% 5.12% 8.05% -0.34% -1.23%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.31% 3.08% 4.00% 2.59% 2.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.20% 16.16% 15.14% 20.77% 18.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.50% 11.71% 11.19% 19.69% 16.91%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 4.31% 5.62% 8.30% -0.22% -1.15%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.08% 2.81% 4.30% 2.69% 2.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.11% 16.17% 15.14% 20.75% 18.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.47% 11.69% 11.20% 19.67% 16.90%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 1.92% 5.83% 7.78% -0.14% -1.11%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.78% 3.10% 3.73% 2.78% 2.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.32% 16.17% 15.13% 20.74% 18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.01% 11.70% 11.17% 19.66% 16.89%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 1.30% 5.32% 7.34% -0.54% -1.21%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.01% 2.55% 3.24% 2.37% 2.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.35% 16.12% 15.14% 20.74% 18.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.06% 11.68% 11.18% 19.66% 16.89%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.79% 2.19% 4.25% -1.21% -1.69%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.70% 0.04% 0.48% 1.50% 2.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.95% 16.46% 15.32% 20.81% 18.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.71% 12.02% 11.35% 19.72% 16.91%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.24% 2.64% 4.80% -1.07% -1.60%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.66% -0.07% 0.89% 1.60% 2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.98% 16.47% 15.32% 20.81% 18.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.71% 12.02% 11.35% 19.72% 16.90%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.62% 1.48% 5.04% -1.39% -1.80%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.31% -0.23% 0.96% 1.40% 2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.05% 16.53% 15.31% 20.81% 18.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.61% 12.03% 11.34% 19.71% 16.90%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.31% -2.28% 2.62% -2.08% -2.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.66% -3.55% -1.25% 0.71% 1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.16% 16.63% 15.45% 20.83% 18.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.91% 12.23% 11.53% 19.73% 16.92%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.25% -1.68% 4.02% -1.81% -2.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.55% -3.45% -0.92% 0.77% 1.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.17% 16.66% 15.45% 20.83% 18.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.75% 12.23% 11.52% 19.73% 16.91%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.45% -0.79% 4.35% -2.42% -2.01%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.39% -1.91% -0.65% -0.23% 1.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.19% 16.66% 15.46% 20.85% 18.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.75% 12.02% 11.52% 19.73% 16.90%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.02% -0.90% 6.02% -2.10% -1.93%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.22% -1.34% 1.07% 0.11% 1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.21% 16.65% 15.41% 20.84% 18.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.96% 12.09% 11.54% 19.74% 16.90%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.97% -3.08% 4.91% -2.57% -2.22%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.31% -2.52% 0.26% -0.20% 1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.41% 16.74% 15.48% 20.85% 18.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 12.15% 11.58% 19.74% 16.90%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.43% -2.40% 6.50% -2.34% -2.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.48% -3.54% 0.55% -0.25% 1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.48% 16.77% 15.47% 20.84% 18.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 12.08% 11.57% 19.72% 16.89%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.72% -1.82% 7.46% -2.09% -1.94%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.98% -2.60% 1.68% 0.01% 1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.41% 16.80% 15.48% 20.84% 18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.17% 12.12% 11.58% 19.73% 16.89%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -3.38% -1.20% 8.97% -2.11% -1.69%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.06% -1.84% 2.62% -0.05% 1.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.59% 16.87% 15.52% 20.88% 18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.29% 12.17% 11.61% 19.75% 16.88%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -3.49% -1.31% 9.79% -1.92% -1.66%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.59% 16.87% 15.51% 20.88% 18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”