ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 2.34% 22.81% 35.76% 27.84% 13.67%
ดัชนี sSET TRI 1.45% 13.12% 31.55% 18.62% 6.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.29% 15.91% 17.61% 22.11% 18.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.61% 14.92% 15.91% 20.01% 16.82%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 2.08% 25.03% 35.64% 28.08% 13.80%
ดัชนี sSET TRI 1.32% 14.68% 32.05% 18.81% 6.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.25% 15.80% 17.61% 22.10% 18.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.59% 14.87% 15.91% 20.00% 16.82%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 2.55% 25.61% 36.94% 28.24% 13.89%
ดัชนี sSET TRI 1.30% 14.66% 32.22% 18.78% 6.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.12% 15.74% 17.60% 22.09% 18.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.45% 14.81% 15.91% 19.99% 16.81%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 2.52% 24.92% 36.07% 27.91% 13.88%
ดัชนี sSET TRI 1.49% 15.05% 31.26% 18.65% 6.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.97% 15.74% 17.59% 22.08% 18.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.32% 14.80% 15.89% 19.99% 16.81%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 0.89% 25.11% 37.03% 28.11% 13.94%
ดัชนี sSET TRI 0.21% 15.50% 31.89% 19.22% 7.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.54% 15.74% 17.59% 22.11% 18.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.77% 14.84% 15.91% 20.01% 16.80%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน -0.28% 23.04% 38.37% 27.99% 13.83%
ดัชนี sSET TRI -0.98% 15.19% 33.07% 18.93% 7.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.51% 15.70% 17.53% 22.11% 18.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.78% 14.86% 15.84% 20.02% 16.80%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 0.90% 19.96% 40.87% 27.79% 13.74%
ดัชนี sSET TRI -0.73% 12.85% 35.58% 18.63% 6.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.53% 15.61% 17.39% 22.10% 18.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.86% 14.91% 15.63% 20.01% 16.80%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 1.29% 20.85% 41.11% 27.93% 13.82%
ดัชนี sSET TRI -0.44% 12.59% 34.89% 18.73% 6.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.41% 15.59% 17.39% 22.08% 18.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.74% 14.90% 15.62% 20.00% 16.79%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 3.29% 21.01% 40.09% 27.83% 13.76%
ดัชนี sSET TRI -2.13% 11.49% 32.86% 17.80% 6.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.20% 15.59% 17.38% 22.11% 18.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.03% 15.02% 15.68% 20.04% 16.79%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 3.06% 22.73% 45.41% 28.10% 14.06%
ดัชนี sSET TRI -2.84% 11.24% 36.40% 17.94% 6.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.12% 15.69% 17.25% 22.12% 18.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.87% 15.00% 15.50% 20.04% 16.79%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 5.22% 23.35% 43.53% 27.67% 14.20%
ดัชนี sSET TRI -1.84% 11.95% 35.92% 17.56% 6.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.44% 15.80% 17.14% 22.13% 18.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.98% 15.13% 15.48% 20.04% 16.78%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 7.91% 24.65% 41.19% 28.13% 14.49%
ดัชนี sSET TRI -1.16% 13.41% 32.09% 17.77% 6.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.46% 15.90% 16.93% 22.14% 18.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.02% 15.09% 15.11% 20.04% 16.78%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 8.47% 23.34% 41.28% 28.06% 14.46%
ดัชนี sSET TRI -0.17% 13.31% 32.56% 17.92% 7.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.39% 15.87% 16.93% 22.13% 18.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.00% 15.09% 15.11% 20.03% 16.77%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 11.18% 24.43% 42.25% 28.72% 14.80%
ดัชนี sSET TRI 1.24% 12.63% 32.07% 18.06% 7.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.55% 15.99% 16.97% 22.13% 18.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.88% 15.04% 15.10% 20.02% 16.77%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 12.95% 26.41% 45.66% 29.52% 15.13%
ดัชนี sSET TRI 1.51% 12.92% 32.47% 18.31% 7.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.63% 16.05% 17.01% 22.15% 18.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.75% 14.97% 15.10% 20.02% 16.76%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 15.98% 28.74% 49.64% 30.19% 15.44%
ดัชนี sSET TRI 2.71% 13.22% 32.85% 18.18% 7.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.67% 16.15% 17.01% 22.19% 18.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.61% 14.94% 15.08% 20.05% 16.76%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 11.93% 22.94% 43.21% 28.67% 14.59%
ดัชนี sSET TRI 2.84% 12.73% 30.25% 18.30% 6.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.56% 17.15% 17.49% 22.31% 18.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.59% 14.95% 15.00% 20.04% 16.75%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 12.84% 22.77% 42.88% 28.67% 14.59%
ดัชนี sSET TRI 2.48% 11.27% 28.16% 17.86% 6.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.46% 17.15% 17.49% 22.30% 18.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.68% 15.05% 15.04% 20.04% 16.75%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 13.51% 23.37% 41.37% 29.04% 14.79%
ดัชนี sSET TRI 2.40% 12.72% 26.85% 18.23% 6.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.52% 17.19% 17.41% 22.29% 18.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.66% 15.09% 14.94% 20.04% 16.75%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 11.60% 23.66% 41.98% 28.81% 14.76%
ดัชนี sSET TRI 0.81% 12.84% 25.33% 18.17% 6.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.31% 17.18% 17.43% 22.30% 18.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.32% 15.09% 14.95% 20.05% 16.74%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 5.95% 22.34% 37.10% 27.08% 13.98%
ดัชนี sSET TRI -2.84% 12.77% 22.30% 17.07% 6.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.56% 17.89% 17.78% 22.41% 18.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.26% 15.47% 15.14% 20.12% 16.77%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 5.34% 17.20% 38.72% 26.41% 13.65%
ดัชนี sSET TRI -3.27% 10.39% 21.64% 16.82% 6.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.71% 17.92% 17.63% 22.42% 18.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.29% 15.44% 15.16% 20.11% 16.77%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 5.01% 16.82% 34.41% 26.25% 13.58%
ดัชนี sSET TRI -3.74% 9.86% 19.07% 16.62% 6.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.55% 17.86% 17.41% 22.40% 18.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.17% 15.39% 15.08% 20.10% 16.76%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 4.03% 13.15% 31.27% 26.08% 13.05%
ดัชนี sSET TRI -4.91% 5.96% 16.00% 16.69% 5.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.40% 18.31% 17.60% 22.46% 18.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.97% 15.77% 15.26% 20.15% 16.79%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 8.51% 16.65% 36.21% 27.39% 13.68%
ดัชนี sSET TRI -3.04% 6.80% 17.08% 17.16% 6.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.13% 18.81% 17.84% 22.53% 18.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.17% 15.86% 15.31% 20.16% 16.79%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 6.66% 12.79% 34.98% 26.44% 13.21%
ดัชนี sSET TRI -3.49% 5.54% 16.90% 16.70% 5.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.64% 19.04% 17.94% 22.56% 18.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.28% 15.96% 15.32% 20.16% 16.79%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 2.91% 8.65% 30.92% 24.92% 12.45%
ดัชนี sSET TRI -6.65% 2.04% 13.87% 15.40% 5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.70% 19.76% 18.31% 22.64% 18.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.43% 16.69% 15.68% 20.24% 16.85%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 4.30% 10.11% 35.66% 25.82% 12.73%
ดัชนี sSET TRI -6.22% 2.51% 16.45% 16.01% 5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.65% 19.77% 18.19% 22.65% 18.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.30% 16.63% 15.57% 20.23% 16.84%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 7.67% 13.38% 43.08% 28.76% 13.44%
ดัชนี sSET TRI -4.41% 4.55% 19.79% 18.06% 5.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.78% 20.46% 18.51% 22.76% 18.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.12% 17.16% 15.80% 20.30% 16.87%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 7.40% 13.38% 40.83% 29.12% 13.62%
ดัชนี sSET TRI -3.99% 4.73% 17.82% 18.40% 5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.74% 20.46% 18.37% 22.75% 18.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.20% 17.18% 15.61% 20.29% 16.87%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 6.87% 12.26% 39.29% 28.88% 13.51%
ดัชนี sSET TRI -4.84% 3.98% 16.68% 18.03% 5.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.55% 20.47% 18.37% 22.74% 18.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.10% 17.23% 15.64% 20.29% 16.87%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 9.06% 14.56% 42.58% 29.72% 13.93%
ดัชนี sSET TRI -4.47% 4.38% 18.13% 18.17% 5.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.66% 20.58% 18.47% 22.75% 18.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.96% 17.16% 15.61% 20.27% 16.86%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 6.77% 14.46% 43.41% 30.40% 13.97%
ดัชนี sSET TRI -4.33% 4.38% 18.66% 18.74% 5.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.86% 20.67% 18.47% 22.74% 18.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.24% 17.26% 15.63% 20.28% 16.86%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 10.20% 14.54% 43.67% 30.45% 14.10%
ดัชนี sSET TRI -0.95% 4.10% 19.27% 18.81% 6.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.20% 20.67% 18.47% 22.74% 18.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.29% 17.23% 15.64% 20.28% 16.85%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 6.72% 12.87% 41.04% 30.31% 14.04%
ดัชนี sSET TRI -2.33% 4.18% 18.22% 18.92% 6.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.44% 20.62% 18.42% 22.72% 18.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.90% 17.24% 15.59% 20.27% 16.85%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 6.58% 14.73% 40.85% 30.22% 14.00%
ดัชนี sSET TRI -1.35% 7.40% 19.40% 19.30% 6.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.23% 20.44% 18.38% 22.71% 18.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.88% 17.02% 15.59% 20.26% 16.85%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 6.61% 14.76% 39.65% 29.89% 14.00%
ดัชนี sSET TRI -1.23% 7.53% 18.36% 19.05% 6.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.03% 20.35% 18.36% 22.70% 18.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.72% 16.94% 15.56% 20.26% 16.84%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 7.88% 18.52% 41.53% 30.29% 14.28%
ดัชนี sSET TRI N/A 11.09% 18.20% 19.17% 6.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.20% 20.42% 18.42% 22.74% 18.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.66% 16.75% 15.56% 20.29% 16.83%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 7.85% 18.49% 41.29% 30.40% 14.27%
ดัชนี sSET TRI N/A 11.75% 16.63% 19.37% 6.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.01% 20.33% 18.42% 22.74% 18.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.55% 16.70% 15.45% 20.29% 16.83%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 5.97% 15.24% 38.68% 29.96% 14.07%
ดัชนี sSET TRI -0.92% 9.08% 15.68% 19.37% 6.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.06% 20.24% 18.43% 22.73% 18.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.40% 16.32% 15.43% 20.28% 16.82%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 6.32% 14.26% 36.91% 29.60% 13.90%
ดัชนี sSET TRI -0.69% 9.05% 14.44% 19.29% 6.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.00% 20.28% 18.45% 22.72% 18.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.39% 16.32% 15.40% 20.26% 16.82%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 6.55% 15.06% 36.75% 28.51% 13.96%
ดัชนี sSET TRI -0.09% 8.58% 14.14% 18.46% 6.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.21% 20.28% 18.45% 22.73% 18.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.32% 16.31% 15.40% 20.28% 16.81%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 8.88% 13.09% 35.83% 28.04% 13.82%
ดัชนี sSET TRI 2.66% 6.52% 12.56% 17.92% 6.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.43% 20.27% 18.47% 22.74% 18.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.93% 16.24% 15.40% 20.28% 16.81%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 11.59% 14.06% 36.90% 28.32% 13.96%
ดัชนี sSET TRI 5.00% 6.57% 12.93% 18.09% 6.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.11% 20.28% 18.48% 22.73% 18.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.46% 16.24% 15.40% 20.27% 16.80%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 9.19% 13.52% 36.10% 28.19% 13.90%
ดัชนี sSET TRI 3.18% 5.29% 12.82% 18.20% 6.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.82% 20.29% 18.48% 22.71% 18.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.87% 16.10% 15.40% 20.26% 16.80%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 8.40% 12.71% 33.21% 27.66% 13.74%
ดัชนี sSET TRI 2.13% 4.55% 10.55% 17.66% 6.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.89% 20.24% 18.45% 22.71% 18.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.95% 16.07% 15.37% 20.26% 16.79%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 4.67% 7.95% 30.28% 26.76% 13.21%
ดัชนี sSET TRI -1.40% 0.77% 8.22% 16.53% 5.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.44% 20.40% 18.63% 22.79% 18.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.71% 16.40% 15.58% 20.34% 16.82%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 4.70% 8.23% 29.11% 26.63% 13.20%
ดัชนี sSET TRI -1.64% 0.17% 8.77% 16.52% 5.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.44% 20.40% 18.61% 22.79% 18.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.70% 16.38% 15.57% 20.34% 16.82%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 3.66% 7.35% 28.15% 26.18% 12.99%
ดัชนี sSET TRI -1.19% -2.01% 7.95% 16.28% 5.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.56% 20.45% 18.64% 22.79% 18.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.60% 16.23% 15.58% 20.33% 16.81%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน -0.15% 3.66% 24.88% 25.42% 12.62%
ดัชนี sSET TRI -4.22% -3.80% 5.72% 15.58% 5.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.49% 20.47% 18.72% 22.80% 18.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.74% 16.43% 15.69% 20.35% 16.82%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 0.22% 4.29% 26.96% 25.89% 12.81%
ดัชนี sSET TRI -4.59% -3.35% 6.21% 15.70% 5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.54% 20.51% 18.73% 22.80% 18.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.67% 16.44% 15.69% 20.35% 16.82%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 0.35% 3.58% 27.66% 25.15% 12.84%
ดัชนี sSET TRI -4.47% -2.16% 7.03% 15.26% 5.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.55% 20.47% 18.72% 22.83% 18.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.67% 16.35% 15.67% 20.37% 16.81%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 0.55% 4.28% 30.09% 25.60% 13.00%
ดัชนี sSET TRI -3.15% -2.08% 8.92% 15.72% 5.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.58% 20.50% 18.70% 22.83% 18.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.84% 16.36% 15.69% 20.38% 16.81%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน -0.42% 1.59% 27.69% 24.86% 12.64%
ดัชนี sSET TRI -4.29% -3.54% 8.88% 15.30% 5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.81% 20.62% 18.79% 22.84% 18.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.97% 16.41% 15.69% 20.38% 16.81%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน -0.69% 2.61% 28.32% 25.17% 12.80%
ดัชนี sSET TRI -4.91% -4.59% 9.83% 15.15% 5.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.76% 20.65% 18.80% 22.83% 18.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.96% 16.38% 15.64% 20.36% 16.81%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน -0.62% 3.34% 29.84% 25.50% 12.91%
ดัชนี sSET TRI -4.55% -4.32% 10.82% 15.22% 5.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.77% 20.67% 18.80% 22.83% 18.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.97% 16.39% 15.63% 20.36% 16.80%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 0.63% 3.32% 32.36% 25.60% 13.16%
ดัชนี sSET TRI -4.00% -4.19% 11.96% 14.79% 5.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.94% 20.67% 18.83% 22.87% 18.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.00% 16.39% 15.62% 20.39% 16.79%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 0.51% 4.20% 31.35% 25.71% 13.19%
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.93% 20.64% 18.81% 22.87% 18.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”