ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 5.09% 16.20% 10.97% 7.70% 4.42%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.13% 5.62% 9.78% 4.17% 5.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.66% 13.93% 15.76% 21.60% 17.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.01% 11.20% 11.56% 19.56% 15.98%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 5.22% 17.69% 10.36% 7.92% 4.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.39% 6.91% 9.95% 4.35% 5.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.68% 13.90% 15.73% 21.59% 17.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.03% 11.16% 11.56% 19.55% 15.98%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 5.50% 18.01% 11.18% 8.02% 4.60%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.20% 6.71% 9.90% 4.28% 5.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.56% 13.85% 15.72% 21.58% 17.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.95% 11.12% 11.56% 19.54% 15.97%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 5.61% 17.54% 10.42% 7.96% 4.61%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.57% 7.13% 9.75% 4.29% 5.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.43% 13.84% 15.70% 21.58% 17.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.86% 11.13% 11.56% 19.54% 15.97%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 4.10% 16.95% 11.25% 8.33% 4.68%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.88% 6.61% 9.78% 4.30% 5.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.03% 13.80% 15.70% 21.60% 17.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.78% 11.11% 11.56% 19.56% 15.96%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 2.66% 14.61% 12.49% 8.06% 4.60%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.39% 5.88% 10.83% 4.23% 5.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.93% 13.65% 15.63% 21.60% 17.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.76% 11.08% 11.50% 19.56% 15.95%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 3.74% 11.98% 13.96% 7.89% 4.51%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.49% 4.17% 11.29% 3.86% 5.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.91% 13.58% 15.53% 21.59% 17.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.16% 11.46% 19.56% 15.95%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 3.80% 12.11% 13.88% 7.90% 4.52%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.73% 4.04% 11.31% 3.93% 5.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.79% 13.58% 15.53% 21.57% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.59% 11.15% 11.46% 19.54% 15.95%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 4.41% 12.49% 13.22% 7.61% 4.51%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.69% 3.96% 10.28% 3.50% 5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.81% 13.57% 15.52% 21.60% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.67% 11.16% 11.46% 19.57% 15.94%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 4.03% 13.44% 17.18% 7.79% 4.69%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.75% 3.03% 11.75% 3.35% 5.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.70% 13.62% 15.32% 21.60% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.60% 11.13% 11.35% 19.57% 15.94%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 5.42% 13.11% 15.85% 7.35% 4.76%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.53% 2.68% 10.82% 2.94% 5.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.80% 13.70% 15.25% 21.61% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.22% 11.34% 19.58% 15.93%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 8.02% 15.47% 15.14% 7.78% 5.00%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.16% 4.05% 9.52% 3.12% 5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.76% 13.74% 15.19% 21.62% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.72% 11.17% 11.22% 19.58% 15.93%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 8.80% 14.72% 14.65% 7.77% 5.00%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.57% 3.93% 9.43% 3.23% 5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.65% 13.71% 15.18% 21.60% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.73% 11.16% 11.22% 19.57% 15.92%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 11.05% 16.09% 16.18% 8.23% 5.25%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.50% 4.24% 10.09% 3.45% 5.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.72% 13.82% 15.23% 21.60% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.78% 11.19% 11.24% 19.56% 15.92%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 12.28% 17.38% 18.78% 8.68% 5.47%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.51% 4.24% 10.91% 3.47% 5.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.72% 13.84% 15.22% 21.61% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.14% 11.21% 19.56% 15.91%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 13.67% 18.68% 21.49% 9.14% 5.63%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.43% 3.89% 10.94% 3.11% 5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.71% 13.87% 15.17% 21.64% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.83% 11.19% 11.21% 19.59% 15.91%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 10.63% 15.13% 17.48% 8.13% 5.04%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.77% 3.38% 10.10% 3.10% 5.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.09% 14.57% 15.48% 21.72% 17.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.86% 11.21% 11.21% 19.59% 15.91%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 10.67% 15.17% 16.94% 8.05% 4.99%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.93% 3.49% 9.66% 2.96% 5.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.09% 14.57% 15.48% 21.70% 17.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.83% 11.20% 11.22% 19.58% 15.90%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 11.13% 15.83% 16.14% 8.34% 5.16%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.02% 4.13% 8.85% 3.10% 5.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.14% 14.61% 15.43% 21.69% 17.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.84% 11.21% 11.17% 19.57% 15.90%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 9.52% 15.01% 16.29% 7.98% 5.12%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.47% 4.22% 8.33% 2.96% 5.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.98% 14.60% 15.43% 21.70% 17.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.79% 11.21% 11.14% 19.58% 15.89%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 4.90% 13.71% 13.38% 6.64% 4.61%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.34% 4.04% 7.37% 2.47% 4.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.83% 15.14% 15.62% 21.77% 17.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.02% 11.32% 11.16% 19.60% 15.89%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 3.87% 9.30% 14.71% 6.09% 4.31%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.44% 2.64% 9.12% 2.31% 4.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.12% 15.19% 15.45% 21.77% 17.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.04% 11.32% 10.96% 19.59% 15.88%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 3.23% 8.62% 11.37% 5.87% 4.19%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.25% 1.81% 6.59% 2.03% 4.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.03% 15.16% 15.28% 21.76% 17.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 11.34% 10.89% 19.58% 15.88%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 0.42% 5.78% 8.37% 5.87% 3.77%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.40% -0.07% 4.08% 2.13% 4.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.86% 15.56% 15.44% 21.81% 17.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.36% 11.60% 10.97% 19.62% 15.89%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 3.96% 9.15% 12.10% 6.79% 4.26%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.32% 1.20% 5.08% 2.50% 4.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.57% 15.97% 15.63% 21.86% 18.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.65% 11.73% 11.03% 19.63% 15.89%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 2.43% 6.44% 11.34% 6.15% 3.91%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.68% 0.48% 5.07% 2.30% 4.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.96% 16.17% 15.70% 21.87% 18.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.70% 11.76% 11.03% 19.62% 15.89%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -0.13% 3.63% 10.31% 5.26% 3.43%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.40% -1.40% 3.64% 1.69% 4.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.54% 16.59% 15.82% 21.91% 18.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.09% 12.04% 11.18% 19.63% 15.90%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 1.25% 5.05% 13.61% 5.87% 3.69%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.40% -1.41% 5.22% 1.86% 4.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.58% 16.63% 15.79% 21.92% 18.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.98% 11.99% 11.07% 19.63% 15.90%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 4.06% 7.09% 17.91% 7.75% 4.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.33% -0.17% 7.13% 3.18% 4.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.57% 17.25% 16.08% 22.02% 18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.53% 12.40% 11.26% 19.69% 15.91%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 4.02% 7.34% 17.11% 8.02% 4.39%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.14% -0.20% 6.31% 3.30% 4.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.57% 17.27% 16.04% 22.01% 18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.55% 12.40% 11.21% 19.68% 15.91%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 1.99% 5.55% 15.36% 7.31% 4.01%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.98% -0.77% 5.68% 2.99% 4.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.82% 17.51% 16.16% 22.02% 18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.54% 12.46% 11.24% 19.68% 15.91%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 4.10% 7.73% 17.99% 8.04% 4.40%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.97% 0.30% 7.34% 3.35% 4.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.06% 17.69% 16.29% 22.04% 18.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.63% 12.51% 11.28% 19.67% 15.91%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 2.64% 8.21% 19.12% 8.08% 4.47%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.32% 0.96% 8.29% 3.58% 4.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.14% 17.77% 16.28% 22.04% 18.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.78% 12.60% 11.30% 19.68% 15.90%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 5.08% 7.97% 19.69% 7.92% 4.51%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.92% 0.20% 7.73% 3.29% 4.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.61% 17.76% 16.27% 22.04% 18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.19% 12.62% 11.32% 19.69% 15.90%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 2.73% 7.27% 17.52% 7.89% 4.49%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.00% 0.19% 6.48% 3.27% 4.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.09% 17.74% 16.18% 22.02% 18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.99% 12.62% 11.26% 19.67% 15.89%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 2.45% 9.39% 17.20% 7.79% 4.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.48% 3.09% 7.04% 3.45% 4.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.92% 17.43% 16.15% 22.01% 18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.93% 12.18% 11.25% 19.66% 15.89%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 2.92% 9.89% 15.84% 7.60% 4.52%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.18% 3.41% 6.38% 3.33% 4.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.76% 17.36% 16.08% 22.00% 18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.84% 12.13% 11.22% 19.66% 15.88%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 4.30% 15.12% 17.78% 8.27% 4.82%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.66% 7.13% 7.41% 3.71% 4.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.02% 17.24% 16.15% 22.04% 18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.96% 11.92% 11.25% 19.69% 15.88%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 4.39% 15.22% 18.21% 8.41% 4.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.05% 7.78% 7.28% 3.95% 5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.85% 17.17% 16.15% 22.04% 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.91% 11.90% 11.25% 19.69% 15.88%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 3.12% 12.56% 15.85% 8.13% 4.68%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.79% 6.07% 5.40% 3.87% 4.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.91% 17.08% 16.12% 22.03% 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.86% 11.74% 11.14% 19.68% 15.87%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 3.01% 12.25% 15.60% 7.83% 4.52%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.30% 5.21% 4.69% 3.61% 4.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.92% 17.11% 16.13% 22.02% 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.94% 11.80% 11.16% 19.67% 15.87%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 3.02% 12.60% 16.04% 6.76% 4.48%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.55% 5.35% 4.98% 2.89% 4.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.09% 17.09% 16.12% 22.03% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.68% 11.79% 11.16% 19.68% 15.86%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 4.89% 10.04% 14.95% 6.37% 4.28%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.31% 3.08% 4.00% 2.59% 4.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.30% 17.09% 16.16% 22.04% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.50% 11.71% 11.19% 19.69% 15.86%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 6.38% 10.22% 15.43% 6.42% 4.31%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.08% 2.81% 4.30% 2.69% 4.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.09% 17.09% 16.16% 22.03% 18.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.47% 11.69% 11.20% 19.67% 15.86%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 4.06% 10.20% 14.80% 6.40% 4.29%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.78% 3.10% 3.73% 2.78% 4.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.60% 17.09% 16.15% 22.01% 18.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.01% 11.70% 11.17% 19.66% 15.85%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 3.71% 9.81% 14.35% 6.01% 4.22%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.01% 2.55% 3.24% 2.37% 4.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.62% 17.03% 16.16% 22.01% 18.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.06% 11.68% 11.18% 19.66% 15.85%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 0.18% 6.14% 10.39% 5.18% 3.72%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.70% 0.04% 0.48% 1.50% 4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.33% 17.42% 16.35% 22.09% 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.71% 12.02% 11.35% 19.72% 15.87%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 0.20% 5.89% 11.11% 5.09% 3.72%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.66% -0.07% 0.89% 1.60% 4.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.33% 17.42% 16.34% 22.09% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.71% 12.02% 11.35% 19.72% 15.86%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -0.38% 5.30% 11.56% 4.85% 3.59%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.31% -0.23% 0.96% 1.40% 4.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.38% 17.45% 16.32% 22.08% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.61% 12.03% 11.34% 19.71% 15.86%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -4.44% 1.13% 8.94% 4.13% 3.20%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.66% -3.55% -1.25% 0.71% 3.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.32% 17.49% 16.45% 22.10% 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.91% 12.23% 11.53% 19.73% 15.88%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -4.30% 2.04% 10.02% 4.47% 3.35%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.55% -3.45% -0.92% 0.77% 3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.35% 17.52% 16.47% 22.10% 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.75% 12.23% 11.52% 19.73% 15.87%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -4.03% 2.45% 9.96% 3.70% 3.39%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.39% -1.91% -0.65% -0.23% 3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.36% 17.52% 16.47% 22.11% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.75% 12.02% 11.52% 19.73% 15.86%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -3.45% 2.82% 12.35% 4.10% 3.56%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.22% -1.34% 1.07% 0.11% 3.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.45% 17.56% 16.45% 22.12% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.96% 12.09% 11.54% 19.74% 15.86%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -4.14% 0.86% 10.52% 3.56% 3.27%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.31% -2.52% 0.26% -0.20% 3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.63% 17.69% 16.52% 22.12% 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 12.15% 11.58% 19.74% 15.86%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -3.91% 1.78% 11.61% 3.85% 3.43%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.48% -3.54% 0.55% -0.25% 3.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.67% 17.73% 16.54% 22.11% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 12.08% 11.57% 19.72% 15.86%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -3.60% 2.79% 13.26% 4.17% 3.58%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.98% -2.60% 1.68% 0.01% 3.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.72% 17.77% 16.55% 22.12% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.17% 12.12% 11.58% 19.73% 15.85%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -2.09% 3.68% 15.28% 4.26% 3.82%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.06% -1.84% 2.62% -0.05% 3.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.94% 17.86% 16.59% 22.16% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.29% 12.17% 11.61% 19.75% 15.85%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -2.50% 3.65% 14.86% 4.28% 3.79%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.93% 17.86% 16.59% 22.16% 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”