ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.65% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.49% 0.92% 1.11%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.57% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.05% 0.04% 0.04% 0.08% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.65% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.49% 0.92% 1.11%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.57% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.05% 0.04% 0.04% 0.08% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.65% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.50% 0.92% 1.11%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.57% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.05% 0.04% 0.04% 0.08% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.65% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.49% 0.92% 1.11%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.56% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.05% 0.04% 0.04% 0.08% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.65% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.50% 0.92% 1.11%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.56% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.08% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.65% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.50% 0.92% 1.11%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.56% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.08% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.65% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.49% 0.91% 1.11%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.56% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.08% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.65% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.49% 0.91% 1.11%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.56% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.08% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.64% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.50% 0.91% 1.11%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.56% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.64% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.49% 0.91% 1.11%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.56% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.01% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.63% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.50% 0.90% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.56% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.63% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.50% 0.90% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.56% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.63% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.50% 0.90% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.55% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.63% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.49% 0.90% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.55% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.63% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.49% 0.90% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.55% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.62% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.49% 0.89% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.55% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.62% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.49% 0.89% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.55% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.62% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.49% 0.89% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.55% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.25% 0.62% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.49% 0.89% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.55% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.06% 0.14% 0.25% 0.62% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.49% 0.89% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.55% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.01% 0.01% 0.12% 0.10%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.62% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.25% 0.50% 0.89% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.55% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.05% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.62% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.49% 0.89% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.55% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.05% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.62% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.49% 0.88% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.55% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.05% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.61% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.24% 0.49% 0.88% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.61% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.24% 0.49% 0.88% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.61% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.24% 0.49% 0.88% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.61% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.24% 0.49% 0.88% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.60% 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.24% 0.49% 0.87% 1.10%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.60% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.24% 0.49% 0.87% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.60% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.24% 0.49% 0.87% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.60% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.24% 0.49% 0.87% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.60% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.24% 0.50% 0.87% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.59% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.50% 0.87% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.59% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.51% 0.87% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.05% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.59% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.25% 0.51% 0.87% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.05% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.59% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.13% 0.26% 0.51% 0.87% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.54% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.26% 0.59% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.13% 0.26% 0.51% 0.87% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.08% 0.17% 0.34% 0.53% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.59% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A 0.25% 0.51% 0.86% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A 0.17% 0.34% 0.53% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.59% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A 0.26% 0.51% 0.87% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A 0.17% 0.34% 0.53% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.05% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.59% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.14% 0.26% 0.51% 0.87% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.53% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.05% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.59% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.13% 0.26% 0.51% 0.86% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.53% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.03% 0.05% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.58% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.14% 0.26% 0.52% 0.86% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.53% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.05% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.58% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.14% 0.26% 0.52% 0.85% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.53% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.05% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.58% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.13% 0.25% 0.51% 0.85% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.53% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.05% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.58% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.13% 0.25% 0.51% 0.85% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.53% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.05% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.57% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.24% 0.50% 0.85% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.53% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.04% 0.05% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.57% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.24% 0.49% 0.84% 1.09%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.53% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.05% 0.05% 0.04% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.57% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.10% 0.22% 0.48% 0.83% 1.08%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.52% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.06% 0.05% 0.05% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.57% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.10% 0.22% 0.48% 0.83% 1.08%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.52% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.06% 0.05% 0.05% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.57% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.10% 0.22% 0.48% 0.83% 1.08%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.52% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.06% 0.05% 0.05% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.57% 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.10% 0.22% 0.47% 0.83% 1.08%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.52% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.06% 0.05% 0.05% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.56% 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.10% 0.22% 0.48% 0.83% 1.08%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.52% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.06% 0.05% 0.05% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.56% 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.22% 0.48% 0.83% 1.08%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.52% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.06% 0.05% 0.05% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.56% 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.23% 0.49% 0.83% 1.08%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.52% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.06% 0.06% 0.05% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.07% 0.14% 0.27% 0.56% 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.23% 0.49% 0.83% 1.08%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.52% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.06% 0.06% 0.05% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.08% 0.14% 0.27% 0.56% 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.11% 0.23% 0.49% 0.83% 1.08%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.52% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.06% 0.05% 0.05% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.08% 0.14% 0.28% 0.56% 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.12% 0.23% 0.50% 0.82% 1.08%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.09% 0.17% 0.34% 0.52% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.06% 0.05% 0.05% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.10%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 0.08% 0.14% 0.28% 0.56% 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”