ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.82% 15.51% 9.90% 6.70% 3.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.55% 2.89% 5.30% 3.51% 4.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.67% 13.88% 15.65% 20.52% 17.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.00% 5.59% 5.77% 9.76% 7.93%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.96% 16.99% 9.29% 6.92% 3.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.71% 3.56% 5.40% 3.60% 4.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.69% 13.85% 15.61% 20.51% 17.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.02% 5.58% 5.78% 9.76% 7.93%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.21% 17.27% 10.06% 7.00% 3.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.62% 3.47% 5.39% 3.57% 4.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.56% 13.80% 15.60% 20.50% 17.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.97% 5.55% 5.78% 9.75% 7.92%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.26% 16.72% 9.25% 6.89% 3.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.81% 3.68% 5.31% 3.57% 4.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.43% 13.79% 15.59% 20.50% 17.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.93% 5.56% 5.77% 9.75% 7.92%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.77% 16.21% 10.09% 7.25% 3.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.48% 3.43% 5.32% 3.57% 4.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.04% 13.76% 15.58% 20.52% 17.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.89% 5.55% 5.77% 9.76% 7.92%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.32% 14.01% 11.29% 6.96% 3.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.22% 3.07% 5.81% 3.54% 4.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.94% 13.63% 15.51% 20.52% 16.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.88% 5.53% 5.75% 9.76% 7.92%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.40% 11.50% 12.73% 6.78% 3.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.26% 2.23% 6.01% 3.35% 4.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.92% 13.58% 15.42% 20.51% 16.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.85% 5.58% 5.73% 9.76% 7.92%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.47% 11.64% 12.68% 6.80% 3.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.37% 2.18% 6.02% 3.38% 4.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.80% 13.57% 15.41% 20.49% 16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.81% 5.57% 5.73% 9.75% 7.91%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.18% 12.14% 12.15% 6.57% 3.60%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.82% 2.13% 5.50% 3.16% 4.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.82% 13.56% 15.41% 20.52% 16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.85% 5.58% 5.73% 9.77% 7.91%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.97% 13.27% 16.19% 6.82% 3.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.32% 1.65% 6.16% 3.07% 4.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.76% 13.63% 15.23% 20.52% 16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.82% 5.57% 5.67% 9.77% 7.91%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.56% 13.14% 15.14% 6.38% 3.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.71% 1.47% 5.69% 2.86% 4.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.89% 13.72% 15.16% 20.53% 16.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.86% 5.61% 5.67% 9.77% 7.91%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.27% 15.66% 14.59% 6.88% 4.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.03% 2.14% 5.05% 2.95% 4.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.88% 13.78% 15.11% 20.54% 16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.87% 5.59% 5.61% 9.77% 7.90%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.05% 14.91% 14.11% 6.88% 4.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.15% 2.01% 4.92% 2.97% 4.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.78% 13.76% 15.10% 20.53% 16.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.87% 5.58% 5.61% 9.77% 7.90%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.48% 16.46% 15.82% 7.38% 4.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.57% 2.12% 5.20% 3.07% 4.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.90% 13.89% 15.17% 20.53% 16.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.89% 5.59% 5.61% 9.76% 7.90%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.07% 18.12% 18.77% 7.96% 4.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.54% 2.10% 5.54% 3.07% 4.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.98% 13.96% 15.19% 20.54% 16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.84% 5.57% 5.60% 9.76% 7.90%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.96% 19.93% 21.98% 8.55% 4.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.43% 1.85% 5.51% 2.87% 4.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.09% 14.05% 15.17% 20.59% 16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.94% 5.60% 5.61% 9.78% 7.90%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.19% 15.63% 17.21% 7.33% 4.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.10% 1.59% 5.11% 2.87% 3.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.99% 15.04% 15.62% 20.69% 17.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.95% 5.61% 5.61% 9.78% 7.89%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.32% 15.76% 16.78% 7.28% 4.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.20% 1.66% 4.93% 2.80% 3.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.98% 15.04% 15.62% 20.68% 17.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.93% 5.61% 5.61% 9.77% 7.89%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.80% 16.45% 16.00% 7.58% 4.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.24% 1.97% 4.54% 2.87% 3.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.03% 15.07% 15.57% 20.67% 17.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.94% 5.61% 5.59% 9.77% 7.89%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.38% 15.85% 16.37% 7.25% 4.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.96% 2.02% 4.28% 2.79% 3.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.87% 15.06% 15.56% 20.68% 17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.91% 5.61% 5.57% 9.77% 7.89%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.23% 13.99% 12.92% 5.74% 3.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.14% 1.89% 3.80% 2.54% 3.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.05% 15.77% 15.83% 20.77% 17.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.03% 5.67% 5.58% 9.78% 7.89%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.19% 9.56% 14.22% 5.19% 3.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.51% 1.20% 4.62% 2.46% 3.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.32% 15.83% 15.67% 20.77% 17.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.04% 5.67% 5.49% 9.78% 7.88%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.79% 9.15% 11.17% 5.05% 3.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -1.01% 0.70% 3.29% 2.29% 3.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.19% 15.78% 15.50% 20.76% 17.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.07% 5.69% 5.46% 9.77% 7.88%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.93% 6.25% 8.14% 5.10% 3.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -2.63% -0.28% 2.03% 2.32% 3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.04% 16.18% 15.66% 20.81% 17.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.23% 5.83% 5.50% 9.79% 7.89%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.74% 9.91% 12.12% 6.11% 3.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -2.11% 0.32% 2.50% 2.50% 3.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.85% 16.66% 15.89% 20.87% 17.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.37% 5.89% 5.53% 9.80% 7.89%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.96% 6.97% 11.11% 5.40% 3.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -2.29% -0.04% 2.48% 2.40% 3.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.32% 16.91% 15.99% 20.89% 17.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.39% 5.91% 5.53% 9.79% 7.89%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.11% 3.85% 9.77% 4.41% 2.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -3.20% -1.01% 1.74% 2.08% 3.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.99% 17.40% 16.16% 20.94% 17.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.61% 6.06% 5.61% 9.80% 7.90%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.64% 5.44% 13.21% 5.07% 2.93%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -3.19% -1.01% 2.52% 2.16% 3.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.05% 17.47% 16.14% 20.96% 17.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.55% 6.04% 5.56% 9.80% 7.89%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.59% 7.61% 17.68% 7.00% 3.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -2.69% -0.44% 3.39% 2.80% 3.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.09% 18.11% 16.45% 21.07% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.80% 6.23% 5.64% 9.83% 7.90%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.54% 7.86% 16.91% 7.27% 3.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -2.60% -0.46% 2.99% 2.86% 3.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.08% 18.13% 16.41% 21.06% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.81% 6.23% 5.62% 9.83% 7.90%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.36% 5.92% 15.05% 6.52% 3.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -3.01% -0.72% 2.71% 2.71% 3.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.35% 18.40% 16.55% 21.08% 17.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.80% 6.25% 5.63% 9.82% 7.90%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.62% 8.25% 17.80% 7.29% 3.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -2.42% -0.12% 3.59% 2.92% 3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.61% 18.59% 16.69% 21.10% 17.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.88% 6.29% 5.66% 9.82% 7.90%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.16% 8.78% 18.97% 7.32% 3.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -1.53% 0.28% 4.11% 3.05% 3.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.73% 18.67% 16.68% 21.10% 17.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.98% 6.35% 5.68% 9.83% 7.90%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.61% 8.50% 19.47% 7.14% 3.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.78% -0.05% 3.90% 2.93% 3.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.21% 18.66% 16.68% 21.10% 17.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.69% 6.35% 5.68% 9.83% 7.89%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.22% 7.79% 17.55% 7.11% 3.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -1.27% 0.01% 3.34% 2.93% 3.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.73% 18.65% 16.61% 21.08% 17.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.59% 6.35% 5.65% 9.82% 7.89%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.79% 9.79% 17.07% 6.96% 3.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -1.02% 1.43% 3.60% 3.02% 3.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.56% 18.35% 16.58% 21.07% 17.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.55% 6.13% 5.65% 9.82% 7.89%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.96% 9.98% 15.44% 6.65% 3.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.86% 1.59% 3.29% 2.96% 3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.37% 18.27% 16.51% 21.06% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.51% 6.11% 5.63% 9.82% 7.89%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.30% 15.15% 17.33% 7.36% 3.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.61% 3.39% 3.79% 3.15% 3.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.59% 18.16% 16.58% 21.10% 17.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.57% 6.01% 5.65% 9.83% 7.89%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.43% 15.29% 17.73% 7.47% 4.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.32% 3.69% 3.70% 3.26% 3.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.40% 18.09% 16.58% 21.10% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.54% 6.00% 5.64% 9.83% 7.88%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.00% 12.47% 15.26% 7.13% 3.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.70% 2.85% 2.78% 3.22% 3.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.49% 18.02% 16.57% 21.09% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.51% 5.92% 5.59% 9.82% 7.88%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.96% 12.24% 15.07% 6.86% 3.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.96% 2.44% 2.43% 3.09% 3.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.49% 18.04% 16.57% 21.08% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.55% 5.95% 5.60% 9.82% 7.88%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.28% 12.92% 15.90% 5.95% 3.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.60% 2.51% 2.58% 2.71% 3.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.67% 18.02% 16.56% 21.09% 17.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.43% 5.94% 5.60% 9.83% 7.88%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.32% 10.51% 14.90% 5.60% 3.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.30% 1.38% 2.08% 2.56% 3.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.89% 18.00% 16.59% 21.10% 17.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.86% 5.90% 5.62% 9.83% 7.88%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.96% 10.84% 15.54% 5.70% 3.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.69% 1.26% 2.23% 2.61% 3.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.70% 18.00% 16.59% 21.08% 17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.84% 5.90% 5.62% 9.82% 7.87%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.76% 10.99% 15.10% 5.73% 3.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.04% 1.39% 1.94% 2.65% 3.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.23% 18.00% 16.58% 21.07% 17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.61% 5.90% 5.60% 9.82% 7.87%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.32% 10.51% 14.53% 5.31% 3.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.35% 1.13% 1.70% 2.45% 3.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.26% 17.94% 16.59% 21.07% 17.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.63% 5.89% 5.61% 9.82% 7.87%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.91% 6.94% 10.69% 4.56% 3.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -1.74% -0.17% 0.28% 1.99% 3.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.86% 18.29% 16.76% 21.14% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.98% 6.07% 5.70% 9.85% 7.88%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.94% 6.74% 11.43% 4.51% 3.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -1.78% -0.28% 0.43% 2.02% 3.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.86% 18.28% 16.75% 21.14% 17.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.98% 6.07% 5.70% 9.85% 7.88%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.17% 5.97% 11.70% 4.21% 2.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -1.61% -0.37% 0.46% 1.91% 3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.94% 18.33% 16.73% 21.14% 17.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.94% 6.08% 5.70% 9.84% 7.87%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.82% 1.77% 9.09% 3.48% 2.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -3.29% -2.02% -0.63% 1.57% 3.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.96% 18.37% 16.87% 21.16% 17.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.06% 6.17% 5.79% 9.85% 7.88%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.83% 2.53% 9.98% 3.76% 2.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -3.74% -1.97% -0.45% 1.61% 3.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.96% 18.40% 16.88% 21.16% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.98% 6.17% 5.79% 9.85% 7.88%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.69% 2.80% 9.76% 2.95% 2.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -3.65% -1.20% -0.30% 1.10% 3.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.96% 18.39% 16.88% 21.17% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 5.98% 6.07% 5.78% 9.85% 7.88%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.19% 3.04% 11.94% 3.30% 2.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -3.03% -0.89% 0.57% 1.28% 3.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.03% 18.41% 16.85% 21.17% 17.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.10% 6.11% 5.80% 9.86% 7.88%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.99% 0.97% 10.05% 2.73% 2.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -3.58% -1.49% 0.16% 1.12% 3.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.23% 18.56% 16.94% 21.18% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.15% 6.14% 5.82% 9.86% 7.88%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.68% 1.90% 11.24% 3.03% 2.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -3.63% -2.00% 0.31% 1.09% 3.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.28% 18.60% 16.96% 21.17% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.15% 6.10% 5.81% 9.85% 7.88%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.63% 2.62% 12.48% 3.23% 2.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -3.34% -1.52% 0.87% 1.23% 3.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.28% 18.61% 16.95% 21.17% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.21% 6.12% 5.82% 9.85% 7.87%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -2.16% 3.48% 14.43% 3.33% 2.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -2.81% -1.14% 1.34% 1.19% 3.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.47% 18.70% 17.00% 21.21% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 6.26% 6.15% 5.83% 9.87% 7.87%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -2.52% 3.45% 14.03% 3.32% 2.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.47% 18.70% 17.00% 21.21% 17.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”