ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.21% 15.80% 10.47% 7.89% 4.99%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.13% 5.62% 9.78% 4.17% 5.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.83% 14.03% 15.67% 21.06% 17.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.01% 11.20% 11.56% 19.56% 15.88%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.34% 17.28% 9.88% 8.11% 5.11%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.39% 6.91% 9.95% 4.35% 5.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.85% 14.01% 15.64% 21.05% 17.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.03% 11.16% 11.56% 19.55% 15.88%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.62% 17.60% 10.68% 8.20% 5.16%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.20% 6.71% 9.90% 4.28% 5.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.72% 13.95% 15.63% 21.04% 17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.95% 11.12% 11.56% 19.54% 15.87%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.73% 17.10% 9.91% 8.14% 5.18%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.57% 7.13% 9.75% 4.29% 5.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.59% 13.94% 15.62% 21.04% 17.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.86% 11.13% 11.56% 19.54% 15.87%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.22% 16.61% 10.75% 8.52% 5.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.88% 6.61% 9.78% 4.30% 5.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.19% 13.91% 15.61% 21.06% 17.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.78% 11.11% 11.56% 19.56% 15.86%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.76% 14.43% 11.97% 8.25% 5.16%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.39% 5.88% 10.83% 4.23% 5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.10% 13.79% 15.54% 21.06% 17.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.76% 11.08% 11.50% 19.56% 15.86%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.88% 11.92% 13.41% 8.07% 5.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.49% 4.17% 11.29% 3.86% 5.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.07% 13.74% 15.45% 21.05% 17.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.16% 11.46% 19.56% 15.86%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.94% 12.05% 13.34% 8.09% 5.08%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.73% 4.04% 11.31% 3.93% 5.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.94% 13.73% 15.45% 21.03% 17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.59% 11.15% 11.46% 19.54% 15.85%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.54% 12.41% 12.68% 7.80% 5.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.69% 3.96% 10.28% 3.50% 5.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.97% 13.72% 15.44% 21.06% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.67% 11.16% 11.46% 19.57% 15.85%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.15% 13.36% 16.55% 7.97% 5.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.75% 3.03% 11.75% 3.35% 5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.86% 13.77% 15.25% 21.06% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.60% 11.13% 11.35% 19.57% 15.84%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.53% 13.00% 15.27% 7.54% 5.31%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.53% 2.68% 10.82% 2.94% 5.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.97% 13.85% 15.18% 21.07% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.22% 11.34% 19.58% 15.84%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.14% 15.40% 14.61% 7.97% 5.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.16% 4.05% 9.52% 3.12% 5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.92% 13.89% 15.12% 21.08% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.72% 11.17% 11.22% 19.58% 15.83%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.93% 14.65% 14.12% 7.97% 5.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.57% 3.93% 9.43% 3.23% 5.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.82% 13.87% 15.11% 21.07% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.73% 11.16% 11.22% 19.57% 15.83%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.17% 16.02% 15.65% 8.43% 5.80%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.50% 4.24% 10.09% 3.45% 5.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.89% 13.97% 15.16% 21.06% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.78% 11.19% 11.24% 19.56% 15.82%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.41% 17.31% 18.22% 8.88% 6.02%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.51% 4.24% 10.91% 3.47% 5.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.88% 13.99% 15.15% 21.07% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.14% 11.21% 19.56% 15.82%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.79% 18.59% 20.89% 9.34% 6.18%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.43% 3.89% 10.94% 3.11% 5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.88% 14.01% 15.10% 21.11% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.83% 11.19% 11.21% 19.59% 15.82%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.73% 15.03% 16.88% 8.32% 5.59%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.77% 3.38% 10.10% 3.10% 5.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.25% 14.72% 15.42% 21.18% 17.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.86% 11.21% 11.21% 19.59% 15.81%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.76% 15.06% 16.34% 8.23% 5.54%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.93% 3.49% 9.66% 2.96% 5.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.25% 14.72% 15.42% 21.17% 17.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.83% 11.20% 11.22% 19.58% 15.81%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.24% 15.76% 15.59% 8.54% 5.71%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.02% 4.13% 8.85% 3.10% 5.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.30% 14.76% 15.37% 21.16% 17.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.84% 11.21% 11.17% 19.57% 15.80%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.89% 15.23% 16.01% 8.26% 5.72%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.47% 4.22% 8.33% 2.96% 5.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.13% 14.74% 15.36% 21.17% 17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.79% 11.21% 11.14% 19.58% 15.80%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.30% 13.93% 13.14% 6.93% 5.22%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.34% 4.04% 7.37% 2.47% 5.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.97% 15.27% 15.55% 21.23% 17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.02% 11.32% 11.16% 19.60% 15.79%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.24% 9.52% 14.43% 6.37% 4.92%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.44% 2.64% 9.12% 2.31% 5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.26% 15.34% 15.39% 21.24% 17.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.04% 11.32% 10.96% 19.59% 15.79%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.54% 8.79% 11.05% 6.13% 4.79%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.25% 1.81% 6.59% 2.03% 5.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.18% 15.31% 15.22% 21.23% 17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 11.34% 10.89% 19.58% 15.79%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.66% 5.89% 8.00% 6.12% 4.36%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.40% -0.07% 4.08% 2.13% 4.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.05% 15.73% 15.39% 21.28% 17.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.36% 11.60% 10.97% 19.62% 15.80%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.21% 9.26% 11.71% 7.04% 4.84%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.32% 1.20% 5.08% 2.50% 5.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.75% 16.13% 15.58% 21.33% 17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.65% 11.73% 11.03% 19.63% 15.80%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.61% 6.52% 10.89% 6.38% 4.49%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.68% 0.48% 5.07% 2.30% 4.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.17% 16.35% 15.66% 21.34% 17.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.70% 11.76% 11.03% 19.62% 15.79%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.03% 3.68% 9.83% 5.47% 4.00%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.40% -1.40% 3.64% 1.69% 4.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.75% 16.77% 15.79% 21.38% 17.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.09% 12.04% 11.18% 19.63% 15.81%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.38% 5.07% 13.06% 6.08% 4.25%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.40% -1.41% 5.22% 1.86% 4.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.78% 16.81% 15.76% 21.39% 17.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.98% 11.99% 11.07% 19.63% 15.80%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.23% 7.16% 17.40% 7.99% 4.81%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.33% -0.17% 7.13% 3.18% 4.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.79% 17.44% 16.06% 21.50% 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.53% 12.40% 11.26% 19.69% 15.82%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.18% 7.43% 16.64% 8.27% 4.96%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.14% -0.20% 6.31% 3.30% 4.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.78% 17.46% 16.01% 21.49% 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.55% 12.40% 11.21% 19.68% 15.81%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.13% 5.61% 14.86% 7.55% 4.58%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.98% -0.77% 5.68% 2.99% 4.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.04% 17.71% 16.14% 21.51% 17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.54% 12.46% 11.24% 19.68% 15.81%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.26% 7.81% 17.50% 8.28% 4.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.97% 0.30% 7.34% 3.35% 4.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.28% 17.88% 16.27% 21.52% 17.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.63% 12.51% 11.28% 19.67% 15.81%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.76% 8.31% 18.64% 8.33% 5.04%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.32% 0.96% 8.29% 3.58% 5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.35% 17.96% 16.26% 21.52% 17.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.78% 12.60% 11.30% 19.68% 15.81%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.23% 8.05% 19.18% 8.15% 5.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.92% 0.20% 7.73% 3.29% 5.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.80% 17.96% 16.26% 21.52% 17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.19% 12.62% 11.32% 19.69% 15.81%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.84% 7.33% 17.05% 8.13% 5.06%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.00% 0.19% 6.48% 3.27% 5.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.27% 17.94% 16.17% 21.50% 17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.99% 12.62% 11.26% 19.67% 15.80%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.59% 9.58% 16.76% 8.03% 5.01%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.48% 3.09% 7.04% 3.45% 5.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.10% 17.60% 16.14% 21.49% 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.93% 12.18% 11.25% 19.66% 15.80%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.07% 10.09% 15.43% 7.84% 5.10%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.18% 3.41% 6.38% 3.33% 5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.94% 17.54% 16.06% 21.48% 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.84% 12.13% 11.22% 19.66% 15.79%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.47% 15.48% 17.39% 8.53% 5.39%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.66% 7.13% 7.41% 3.71% 5.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.20% 17.40% 16.14% 21.52% 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.96% 11.92% 11.25% 19.69% 15.79%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.55% 15.57% 17.81% 8.66% 5.40%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.05% 7.78% 7.28% 3.95% 5.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.02% 17.33% 16.14% 21.52% 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.91% 11.90% 11.25% 19.69% 15.78%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.29% 12.87% 15.48% 8.38% 5.26%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.79% 6.07% 5.40% 3.87% 5.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.08% 17.23% 16.11% 21.51% 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.86% 11.74% 11.14% 19.68% 15.78%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.17% 12.57% 15.21% 8.08% 5.10%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.30% 5.21% 4.69% 3.61% 5.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.10% 17.26% 16.13% 21.50% 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.94% 11.80% 11.16% 19.67% 15.78%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.19% 12.90% 15.64% 7.01% 5.06%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.55% 5.35% 4.98% 2.89% 5.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.27% 17.24% 16.11% 21.51% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.68% 11.79% 11.16% 19.68% 15.77%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.10% 10.33% 14.56% 6.62% 4.86%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.31% 3.08% 4.00% 2.59% 5.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.46% 17.24% 16.15% 21.52% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.50% 11.71% 11.19% 19.69% 15.77%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.59% 10.51% 15.04% 6.67% 4.88%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.08% 2.81% 4.30% 2.69% 5.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.25% 17.24% 16.15% 21.51% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.47% 11.69% 11.20% 19.67% 15.76%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.23% 10.48% 14.41% 6.64% 4.87%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.78% 3.10% 3.73% 2.78% 5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.74% 17.24% 16.14% 21.49% 17.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.01% 11.70% 11.17% 19.66% 15.76%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.87% 10.08% 13.96% 6.25% 4.80%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.01% 2.55% 3.24% 2.37% 5.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.76% 17.18% 16.15% 21.49% 17.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.06% 11.68% 11.18% 19.66% 15.76%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.30% 6.37% 9.98% 5.41% 4.30%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.70% 0.04% 0.48% 1.50% 4.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.49% 17.58% 16.35% 21.57% 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.71% 12.02% 11.35% 19.72% 15.77%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.31% 6.12% 10.69% 5.33% 4.29%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.66% -0.07% 0.89% 1.60% 4.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.49% 17.58% 16.34% 21.57% 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.71% 12.02% 11.35% 19.72% 15.77%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.27% 5.53% 11.14% 5.09% 4.17%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.31% -0.23% 0.96% 1.40% 4.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.54% 17.61% 16.31% 21.56% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.61% 12.03% 11.34% 19.71% 15.76%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.35% 1.36% 8.52% 4.36% 3.78%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.66% -3.55% -1.25% 0.71% 4.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.48% 17.65% 16.45% 21.58% 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.91% 12.23% 11.53% 19.73% 15.78%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.22% 2.26% 9.58% 4.70% 3.93%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.55% -3.45% -0.92% 0.77% 4.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.50% 17.68% 16.47% 21.59% 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.75% 12.23% 11.52% 19.73% 15.78%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.93% 2.73% 9.51% 3.94% 3.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.39% -1.91% -0.65% -0.23% 4.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.51% 17.68% 16.47% 21.60% 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.75% 12.02% 11.52% 19.73% 15.77%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.33% 3.11% 11.85% 4.34% 4.14%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.22% -1.34% 1.07% 0.11% 4.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.61% 17.72% 16.45% 21.60% 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.96% 12.09% 11.54% 19.74% 15.77%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.03% 1.12% 10.07% 3.79% 3.85%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.31% -2.52% 0.26% -0.20% 4.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.79% 17.86% 16.53% 21.61% 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 12.15% 11.58% 19.74% 15.77%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.79% 2.07% 11.26% 4.09% 4.01%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.48% -3.54% 0.55% -0.25% 4.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.84% 17.90% 16.55% 21.60% 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 12.08% 11.57% 19.72% 15.77%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.44% 3.10% 12.84% 4.41% 4.16%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.98% -2.60% 1.68% 0.01% 4.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.89% 17.93% 16.55% 21.60% 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.17% 12.12% 11.58% 19.73% 15.76%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.92% 4.00% 14.84% 4.51% 4.41%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.06% -1.84% 2.62% -0.05% 4.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.11% 18.03% 16.60% 21.64% 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.29% 12.17% 11.61% 19.75% 15.76%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ -2.31% 3.97% 14.45% 4.53% 4.37%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.10% 18.03% 16.60% 21.64% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”