ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 5.33% 16.18% 10.77% 8.01% 4.74%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.13% 5.62% 9.78% 4.17% 5.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.99% 14.07% 15.74% 21.26% 17.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.01% 11.20% 11.56% 19.56% 15.88%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 5.46% 17.67% 10.16% 8.24% 4.86%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.39% 6.91% 9.95% 4.35% 5.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.01% 14.05% 15.71% 21.25% 17.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.03% 11.16% 11.56% 19.55% 15.87%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 5.75% 17.99% 10.97% 8.33% 4.91%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.20% 6.71% 9.90% 4.28% 5.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.88% 14.00% 15.70% 21.24% 17.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.95% 11.12% 11.56% 19.54% 15.87%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 5.85% 17.49% 10.21% 8.27% 4.93%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.57% 7.13% 9.75% 4.29% 5.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.75% 13.98% 15.69% 21.23% 17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.86% 11.13% 11.56% 19.54% 15.86%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 4.32% 17.00% 11.06% 8.65% 5.00%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.88% 6.61% 9.78% 4.30% 5.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.35% 13.95% 15.68% 21.26% 17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.78% 11.11% 11.56% 19.56% 15.86%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 2.84% 14.81% 12.28% 8.38% 4.92%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.39% 5.88% 10.83% 4.23% 5.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.25% 13.83% 15.61% 21.26% 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.76% 11.08% 11.50% 19.56% 15.85%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 3.98% 12.27% 13.71% 8.20% 4.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.49% 4.17% 11.29% 3.86% 5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.21% 13.78% 15.52% 21.25% 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.16% 11.46% 19.56% 15.85%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 4.03% 12.40% 13.64% 8.21% 4.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.73% 4.04% 11.31% 3.93% 5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.09% 13.78% 15.52% 21.23% 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.59% 11.15% 11.46% 19.54% 15.85%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 4.75% 12.88% 13.09% 7.95% 4.84%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.69% 3.96% 10.28% 3.50% 5.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.11% 13.77% 15.51% 21.26% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.67% 11.16% 11.46% 19.57% 15.84%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 4.57% 14.08% 17.22% 8.20% 5.05%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.75% 3.03% 11.75% 3.35% 5.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.06% 13.84% 15.33% 21.27% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.60% 11.13% 11.35% 19.57% 15.84%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 6.13% 13.94% 16.15% 7.83% 5.16%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.53% 2.68% 10.82% 2.94% 5.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.19% 13.94% 15.27% 21.27% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.22% 11.34% 19.58% 15.83%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 8.90% 16.47% 15.60% 8.30% 5.42%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.16% 4.05% 9.52% 3.12% 5.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.16% 13.99% 15.22% 21.28% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.72% 11.17% 11.22% 19.58% 15.83%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 9.70% 15.72% 15.12% 8.29% 5.42%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.57% 3.93% 9.43% 3.23% 5.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.06% 13.97% 15.21% 21.27% 17.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.73% 11.16% 11.22% 19.57% 15.82%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 12.13% 17.28% 16.85% 8.81% 5.70%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.50% 4.24% 10.09% 3.45% 5.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.17% 14.10% 15.28% 21.27% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.78% 11.19% 11.24% 19.56% 15.82%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 13.73% 18.96% 19.82% 9.37% 5.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.51% 4.24% 10.91% 3.47% 5.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.25% 14.17% 15.30% 21.29% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.68% 11.14% 11.21% 19.56% 15.81%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 15.66% 20.79% 23.06% 10.00% 6.22%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.43% 3.89% 10.94% 3.11% 5.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.35% 14.26% 15.28% 21.33% 17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.83% 11.19% 11.21% 19.59% 15.81%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 11.83% 16.42% 18.23% 8.74% 5.50%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.77% 3.38% 10.10% 3.10% 5.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.26% 15.25% 15.73% 21.43% 17.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.86% 11.21% 11.21% 19.59% 15.81%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 11.98% 16.55% 17.79% 8.69% 5.48%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.93% 3.49% 9.66% 2.96% 4.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.24% 15.24% 15.73% 21.42% 17.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.83% 11.20% 11.22% 19.58% 15.80%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 12.46% 17.25% 17.02% 8.99% 5.64%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.02% 4.13% 8.85% 3.10% 5.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.29% 15.28% 15.68% 21.41% 17.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.84% 11.21% 11.17% 19.57% 15.80%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 11.01% 16.66% 17.40% 8.69% 5.65%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.47% 4.22% 8.33% 2.96% 5.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.13% 15.27% 15.67% 21.42% 17.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.79% 11.21% 11.14% 19.58% 15.79%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 5.77% 14.74% 13.88% 7.16% 5.05%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.34% 4.04% 7.37% 2.47% 4.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.33% 15.99% 15.95% 21.51% 17.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.02% 11.32% 11.16% 19.60% 15.79%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 4.71% 10.28% 15.18% 6.60% 4.75%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.44% 2.64% 9.12% 2.31% 4.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.60% 16.06% 15.79% 21.51% 17.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.04% 11.32% 10.96% 19.59% 15.78%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 4.31% 9.86% 12.09% 6.46% 4.67%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.25% 1.81% 6.59% 2.03% 4.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.46% 16.00% 15.62% 21.50% 17.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 11.34% 10.89% 19.58% 15.78%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 1.39% 6.91% 9.00% 6.45% 4.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.40% -0.07% 4.08% 2.13% 4.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.33% 16.41% 15.78% 21.55% 17.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.36% 11.60% 10.97% 19.62% 15.79%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 5.28% 10.62% 13.06% 7.47% 4.78%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.32% 1.20% 5.08% 2.50% 4.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.14% 16.90% 16.03% 21.61% 17.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.65% 11.73% 11.03% 19.63% 15.79%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 3.46% 7.63% 12.01% 6.74% 4.39%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.68% 0.48% 5.07% 2.30% 4.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.62% 17.15% 16.12% 21.63% 17.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.70% 11.76% 11.03% 19.62% 15.79%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 0.56% 4.45% 10.62% 5.73% 3.85%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.40% -1.40% 3.64% 1.69% 4.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.31% 17.66% 16.30% 21.68% 17.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.09% 12.04% 11.18% 19.63% 15.80%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 2.11% 6.06% 14.09% 6.40% 4.13%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.40% -1.41% 5.22% 1.86% 4.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.36% 17.72% 16.29% 21.70% 17.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.98% 11.99% 11.07% 19.63% 15.80%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 5.09% 8.27% 18.59% 8.37% 4.71%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.33% -0.17% 7.13% 3.18% 4.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.40% 18.37% 16.60% 21.81% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.53% 12.40% 11.26% 19.69% 15.81%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 5.02% 8.55% 17.82% 8.65% 4.86%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.14% -0.20% 6.31% 3.30% 4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.39% 18.39% 16.55% 21.80% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.55% 12.40% 11.21% 19.68% 15.81%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 2.80% 6.56% 15.87% 7.87% 4.45%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.98% -0.77% 5.68% 2.99% 4.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.67% 18.66% 16.70% 21.82% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.54% 12.46% 11.24% 19.68% 15.81%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 5.06% 8.90% 18.65% 8.65% 4.86%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.97% 0.30% 7.34% 3.35% 4.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.90% 18.84% 16.83% 21.84% 17.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.63% 12.51% 11.28% 19.67% 15.81%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 3.56% 9.42% 19.84% 8.70% 4.94%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.32% 0.96% 8.29% 3.58% 4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.03% 18.92% 16.83% 21.84% 17.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.78% 12.60% 11.30% 19.68% 15.80%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 6.03% 9.13% 20.34% 8.51% 4.96%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.92% 0.20% 7.73% 3.29% 4.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.50% 18.91% 16.82% 21.83% 17.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.19% 12.62% 11.32% 19.69% 15.80%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 3.59% 8.42% 18.18% 8.48% 4.95%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.00% 0.19% 6.48% 3.27% 4.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.01% 18.90% 16.73% 21.82% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.99% 12.62% 11.26% 19.67% 15.79%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 3.18% 10.43% 17.71% 8.33% 4.87%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.48% 3.09% 7.04% 3.45% 4.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.83% 18.61% 16.70% 21.81% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.93% 12.18% 11.25% 19.66% 15.79%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 3.35% 10.62% 16.02% 8.04% 4.90%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.18% 3.41% 6.38% 3.33% 4.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.64% 18.53% 16.63% 21.80% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.84% 12.13% 11.22% 19.66% 15.78%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 4.69% 15.87% 17.93% 8.70% 5.18%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.66% 7.13% 7.41% 3.71% 4.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.86% 18.42% 16.70% 21.84% 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.96% 11.92% 11.25% 19.69% 15.78%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 4.83% 16.02% 18.41% 8.85% 5.21%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.05% 7.78% 7.28% 3.95% 4.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.67% 18.34% 16.69% 21.84% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.91% 11.90% 11.25% 19.69% 15.78%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 3.39% 13.17% 15.88% 8.51% 5.03%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.79% 6.07% 5.40% 3.87% 4.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.76% 18.28% 16.68% 21.83% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.86% 11.74% 11.14% 19.68% 15.77%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 3.36% 12.94% 15.70% 8.24% 4.89%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.30% 5.21% 4.69% 3.61% 4.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.76% 18.29% 16.69% 21.82% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.94% 11.80% 11.16% 19.67% 15.77%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 3.69% 13.63% 16.48% 7.27% 4.90%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.55% 5.35% 4.98% 2.89% 4.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.94% 18.27% 16.68% 21.83% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.68% 11.79% 11.16% 19.68% 15.77%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 5.76% 11.15% 15.53% 6.92% 4.72%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.31% 3.08% 4.00% 2.59% 4.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.15% 18.25% 16.71% 21.84% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.50% 11.71% 11.19% 19.69% 15.76%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 7.42% 11.50% 16.18% 7.02% 4.78%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.08% 2.81% 4.30% 2.69% 4.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.96% 18.25% 16.70% 21.82% 17.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.47% 11.69% 11.20% 19.67% 15.76%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 5.18% 11.64% 15.72% 7.05% 4.79%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.78% 3.10% 3.73% 2.78% 4.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.48% 18.25% 16.70% 21.81% 17.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.01% 11.70% 11.17% 19.66% 15.75%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 4.73% 11.15% 15.17% 6.62% 4.71%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.01% 2.55% 3.24% 2.37% 4.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.51% 18.19% 16.71% 21.80% 17.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.06% 11.68% 11.18% 19.66% 15.75%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 1.26% 7.53% 11.29% 5.83% 4.23%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.70% 0.04% 0.48% 1.50% 4.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.12% 18.54% 16.88% 21.88% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.71% 12.02% 11.35% 19.72% 15.77%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 1.30% 7.33% 12.06% 5.76% 4.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.66% -0.07% 0.89% 1.60% 4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.12% 18.54% 16.87% 21.88% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.71% 12.02% 11.35% 19.72% 15.76%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 0.55% 6.56% 12.33% 5.46% 4.08%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.31% -0.23% 0.96% 1.40% 4.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.20% 18.58% 16.85% 21.87% 17.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.61% 12.03% 11.34% 19.71% 15.76%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว -3.61% 2.29% 9.65% 4.71% 3.69%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.66% -3.55% -1.25% 0.71% 3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.16% 18.62% 16.99% 21.89% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.91% 12.23% 11.53% 19.73% 15.78%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว -3.62% 3.05% 10.56% 5.00% 3.81%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.55% -3.45% -0.92% 0.77% 3.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.16% 18.64% 17.00% 21.90% 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.75% 12.23% 11.52% 19.73% 15.77%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว -3.48% 3.33% 10.31% 4.18% 3.82%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.39% -1.91% -0.65% -0.23% 3.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.16% 18.64% 17.00% 21.90% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.75% 12.02% 11.52% 19.73% 15.77%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว -3.02% 3.56% 12.53% 4.53% 3.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.22% -1.34% 1.07% 0.11% 3.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.22% 18.66% 16.97% 21.91% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 11.96% 12.09% 11.54% 19.74% 15.77%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว -3.81% 1.47% 10.63% 3.96% 3.66%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.31% -2.52% 0.26% -0.20% 3.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.42% 18.81% 17.06% 21.92% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 12.15% 11.58% 19.74% 15.77%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว -3.57% 2.41% 11.83% 4.25% 3.82%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.48% -3.54% 0.55% -0.25% 3.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.46% 18.85% 17.08% 21.91% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.06% 12.08% 11.57% 19.72% 15.76%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว -3.52% 3.15% 13.09% 4.47% 3.91%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.98% -2.60% 1.68% 0.01% 3.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.46% 18.86% 17.07% 21.91% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.17% 12.12% 11.58% 19.73% 15.76%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว -2.04% 4.01% 15.05% 4.54% 4.15%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.06% -1.84% 2.62% -0.05% 3.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.65% 18.94% 17.11% 21.95% 17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.29% 12.17% 11.61% 19.75% 15.75%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว -2.43% 3.98% 14.66% 4.56% 4.11%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.65% 18.94% 17.11% 21.95% 17.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”