ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
29/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4.91% 15.89% 10.12% 6.32% 4.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.52% 2.84% 5.24% 3.41% 4.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.83% 14.04% 15.85% 21.01% 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.00% 5.59% 5.77% 9.76% 7.95%
30/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 5.04% 17.37% 9.49% 6.54% 4.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.67% 3.51% 5.34% 3.50% 4.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.85% 14.01% 15.82% 20.99% 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.02% 5.57% 5.78% 9.75% 7.95%
31/3/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 5.28% 17.64% 10.26% 6.62% 4.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.58% 3.43% 5.32% 3.47% 4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.72% 13.96% 15.81% 20.98% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.98% 5.55% 5.78% 9.75% 7.95%
1/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 5.34% 17.10% 9.45% 6.50% 4.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.77% 3.63% 5.25% 3.47% 4.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.59% 13.95% 15.79% 20.98% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.94% 5.56% 5.77% 9.75% 7.94%
4/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 3.81% 16.55% 10.29% 6.87% 4.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.44% 3.39% 5.26% 3.47% 4.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.19% 13.91% 15.79% 21.00% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.90% 5.55% 5.77% 9.76% 7.94%
5/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 2.34% 14.26% 11.53% 6.57% 4.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.18% 3.02% 5.75% 3.44% 4.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.09% 13.77% 15.71% 21.00% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.89% 5.53% 5.75% 9.76% 7.94%
7/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 3.48% 11.69% 13.05% 6.40% 4.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.22% 2.18% 5.95% 3.24% 4.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.05% 13.72% 15.61% 20.99% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.85% 5.58% 5.73% 9.76% 7.94%
8/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 3.56% 11.83% 12.99% 6.42% 4.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.33% 2.13% 5.95% 3.28% 4.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.93% 13.71% 15.61% 20.97% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.81% 5.57% 5.73% 9.75% 7.93%
11/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4.29% 12.33% 12.43% 6.18% 4.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 0.78% 2.09% 5.43% 3.06% 4.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.95% 13.70% 15.60% 21.00% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.85% 5.58% 5.73% 9.76% 7.93%
12/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4.05% 13.46% 16.60% 6.42% 4.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 0.28% 1.61% 6.09% 2.97% 4.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.88% 13.77% 15.41% 21.01% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.82% 5.57% 5.67% 9.76% 7.93%
18/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 5.65% 13.34% 15.50% 5.98% 4.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 0.67% 1.43% 5.62% 2.75% 4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.00% 13.87% 15.34% 21.01% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.86% 5.61% 5.67% 9.77% 7.93%
19/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 8.38% 15.85% 14.88% 6.48% 4.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 0.99% 2.09% 4.98% 2.84% 4.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.99% 13.92% 15.28% 21.02% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.87% 5.59% 5.61% 9.77% 7.92%
20/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 9.18% 15.10% 14.39% 6.48% 4.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.11% 1.97% 4.86% 2.87% 4.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.88% 13.90% 15.27% 21.01% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.87% 5.58% 5.61% 9.76% 7.92%
21/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 11.62% 16.66% 16.11% 6.99% 5.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.53% 2.08% 5.14% 2.97% 4.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.00% 14.04% 15.34% 21.01% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.89% 5.59% 5.62% 9.76% 7.92%
22/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 13.22% 18.33% 19.12% 7.56% 5.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.50% 2.05% 5.48% 2.96% 4.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.09% 14.10% 15.35% 21.03% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.84% 5.57% 5.60% 9.76% 7.92%
25/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 15.11% 20.15% 22.38% 8.14% 5.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.39% 1.81% 5.44% 2.77% 4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.19% 14.19% 15.33% 21.07% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.94% 5.60% 5.61% 9.78% 7.92%
26/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 11.32% 15.81% 17.58% 6.93% 4.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.06% 1.55% 5.05% 2.76% 4.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.10% 15.18% 15.78% 21.17% 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.95% 5.61% 5.61% 9.78% 7.91%
27/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 11.46% 15.94% 17.13% 6.88% 4.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.16% 1.61% 4.86% 2.69% 4.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.08% 15.18% 15.78% 21.16% 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.93% 5.60% 5.61% 9.77% 7.91%
28/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 11.95% 16.64% 16.32% 7.18% 4.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 1.20% 1.93% 4.48% 2.76% 4.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.14% 15.22% 15.73% 21.15% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.94% 5.61% 5.59% 9.76% 7.91%
29/4/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 10.42% 15.97% 16.64% 6.84% 4.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 0.92% 1.97% 4.21% 2.69% 4.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.97% 15.21% 15.72% 21.16% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.91% 5.61% 5.57% 9.77% 7.91%
3/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 5.07% 13.95% 13.00% 5.28% 4.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -0.17% 1.84% 3.73% 2.43% 4.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.24% 15.97% 16.02% 21.25% 17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.03% 5.67% 5.58% 9.78% 7.91%
5/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 3.98% 9.45% 14.34% 4.71% 4.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -0.55% 1.15% 4.55% 2.35% 4.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.52% 16.04% 15.85% 21.26% 17.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.04% 5.67% 5.49% 9.77% 7.90%
6/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 3.63% 9.07% 11.27% 4.59% 3.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -1.05% 0.65% 3.22% 2.18% 4.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.38% 15.98% 15.67% 21.24% 17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.07% 5.69% 5.46% 9.77% 7.90%
9/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 0.71% 6.12% 8.17% 4.63% 3.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -2.67% -0.34% 1.96% 2.22% 3.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.25% 16.40% 15.83% 21.29% 17.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.24% 5.83% 5.50% 9.79% 7.91%
10/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4.67% 9.91% 12.31% 5.68% 4.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -2.15% 0.26% 2.43% 2.39% 3.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.13% 16.91% 16.09% 21.36% 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.37% 5.89% 5.53% 9.80% 7.91%
11/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 2.83% 6.89% 11.28% 4.95% 3.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -2.33% -0.09% 2.41% 2.29% 3.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.62% 17.17% 16.19% 21.38% 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.40% 5.91% 5.53% 9.79% 7.91%
12/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล -0.10% 3.69% 9.89% 3.94% 3.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -3.23% -1.06% 1.68% 1.97% 3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.32% 17.69% 16.37% 21.44% 17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.61% 6.06% 5.61% 9.80% 7.92%
13/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 1.47% 5.31% 13.42% 4.61% 3.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -3.23% -1.06% 2.46% 2.06% 3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.38% 17.75% 16.35% 21.45% 17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.55% 6.03% 5.56% 9.80% 7.91%
17/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4.46% 7.53% 17.97% 6.57% 4.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -2.73% -0.49% 3.32% 2.69% 3.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.45% 18.41% 16.67% 21.56% 17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.80% 6.23% 5.64% 9.83% 7.92%
18/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4.38% 7.79% 17.18% 6.84% 4.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -2.64% -0.51% 2.92% 2.75% 3.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.44% 18.43% 16.63% 21.55% 17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.81% 6.23% 5.62% 9.82% 7.92%
19/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 2.16% 5.81% 15.28% 6.07% 3.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -3.05% -0.78% 2.64% 2.61% 3.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.72% 18.70% 16.77% 21.58% 17.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.80% 6.25% 5.63% 9.82% 7.92%
20/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4.43% 8.16% 18.04% 6.84% 4.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -2.46% -0.18% 3.52% 2.81% 3.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.97% 18.89% 16.91% 21.60% 17.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.88% 6.29% 5.66% 9.82% 7.92%
23/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 2.97% 8.69% 19.22% 6.88% 4.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -1.56% 0.22% 4.04% 2.94% 4.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.10% 18.98% 16.90% 21.59% 17.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.98% 6.35% 5.68% 9.83% 7.92%
24/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 5.41% 8.41% 19.72% 6.70% 4.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -0.82% -0.11% 3.83% 2.82% 3.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.59% 18.97% 16.90% 21.59% 17.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.69% 6.35% 5.68% 9.83% 7.91%
25/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 3.00% 7.70% 17.75% 6.67% 4.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -1.31% -0.05% 3.27% 2.83% 4.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.10% 18.96% 16.82% 21.58% 17.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.59% 6.35% 5.65% 9.82% 7.91%
26/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 2.59% 9.71% 17.28% 6.53% 4.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -1.06% 1.36% 3.53% 2.91% 4.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.92% 18.66% 16.80% 21.56% 17.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.55% 6.13% 5.65% 9.82% 7.91%
27/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 2.77% 9.90% 15.64% 6.22% 4.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -0.90% 1.53% 3.22% 2.85% 4.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.73% 18.58% 16.72% 21.55% 17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.51% 6.11% 5.63% 9.81% 7.91%
30/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4.11% 15.16% 17.55% 6.92% 4.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -0.65% 3.32% 3.71% 3.04% 4.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.96% 18.47% 16.79% 21.59% 17.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.57% 6.01% 5.65% 9.83% 7.91%
31/5/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4.24% 15.30% 17.95% 7.04% 4.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -0.36% 3.62% 3.63% 3.15% 4.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.77% 18.39% 16.79% 21.59% 17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.54% 6.00% 5.64% 9.83% 7.90%
1/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 2.81% 12.45% 15.45% 6.70% 4.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -0.74% 2.79% 2.71% 3.11% 4.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.85% 18.32% 16.78% 21.59% 17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.52% 5.92% 5.59% 9.82% 7.90%
2/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 2.77% 12.23% 15.27% 6.43% 4.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -1.00% 2.37% 2.36% 2.98% 4.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.86% 18.34% 16.79% 21.58% 17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.56% 5.95% 5.60% 9.82% 7.90%
6/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 3.09% 12.91% 16.11% 5.51% 4.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -0.64% 2.44% 2.50% 2.60% 4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.03% 18.32% 16.77% 21.59% 17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.43% 5.94% 5.60% 9.82% 7.90%
7/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 5.23% 10.57% 15.20% 5.19% 4.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 0.26% 1.31% 2.01% 2.45% 4.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.25% 18.29% 16.80% 21.59% 17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.86% 5.91% 5.62% 9.83% 7.90%
8/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 6.84% 10.88% 15.82% 5.28% 4.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 0.65% 1.19% 2.15% 2.50% 4.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.07% 18.29% 16.80% 21.58% 17.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.84% 5.90% 5.62% 9.82% 7.89%
9/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4.62% 11.00% 15.35% 5.30% 4.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี 0.00% 1.32% 1.86% 2.54% 4.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.60% 18.29% 16.79% 21.56% 17.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.61% 5.90% 5.60% 9.81% 7.89%
10/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 4.19% 10.54% 14.79% 4.89% 4.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -0.39% 1.06% 1.62% 2.34% 4.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.63% 18.22% 16.80% 21.56% 17.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.63% 5.89% 5.61% 9.81% 7.89%
13/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 0.90% 7.09% 11.06% 4.18% 3.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -1.78% -0.24% 0.20% 1.88% 3.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.17% 18.53% 16.95% 21.63% 17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.98% 6.08% 5.70% 9.85% 7.90%
14/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 0.92% 6.86% 11.79% 4.12% 3.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -1.82% -0.35% 0.35% 1.91% 3.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.17% 18.53% 16.94% 21.63% 17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.98% 6.07% 5.70% 9.85% 7.90%
15/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 0.15% 6.10% 12.07% 3.83% 3.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -1.65% -0.43% 0.38% 1.80% 3.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.24% 18.57% 16.92% 21.62% 17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.94% 6.08% 5.70% 9.84% 7.90%
16/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล -3.78% 1.93% 9.52% 3.13% 3.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -3.33% -2.09% -0.71% 1.46% 3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.24% 18.60% 17.05% 21.64% 17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.06% 6.17% 5.79% 9.85% 7.90%
17/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล -3.77% 2.70% 10.43% 3.40% 3.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -3.78% -2.04% -0.54% 1.50% 3.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.24% 18.62% 17.06% 21.65% 17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.98% 6.17% 5.79% 9.85% 7.90%
20/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล -3.62% 3.00% 10.23% 2.57% 3.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -3.69% -1.27% -0.39% 0.99% 3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.24% 18.62% 17.06% 21.65% 17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 5.98% 6.07% 5.78% 9.85% 7.90%
21/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล -3.15% 3.20% 12.40% 2.92% 3.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -3.06% -0.96% 0.48% 1.16% 3.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.30% 18.63% 17.03% 21.66% 17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.10% 6.11% 5.80% 9.86% 7.90%
22/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล -3.91% 1.16% 10.52% 2.36% 3.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -3.62% -1.56% 0.07% 1.01% 3.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.48% 18.78% 17.11% 21.66% 17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.15% 6.14% 5.82% 9.85% 7.90%
23/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล -3.61% 2.08% 11.65% 2.65% 3.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -3.67% -2.08% 0.21% 0.98% 3.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.53% 18.82% 17.13% 21.65% 17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.15% 6.10% 5.81% 9.85% 7.90%
24/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล -3.56% 2.80% 12.93% 2.85% 3.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -3.38% -1.59% 0.77% 1.11% 3.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.54% 18.83% 17.12% 21.65% 17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.21% 6.13% 5.82% 9.85% 7.89%
27/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล -2.12% 3.63% 14.86% 2.93% 3.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -2.85% -1.21% 1.24% 1.08% 3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.72% 18.91% 17.17% 21.69% 17.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 6.26% 6.15% 5.83% 9.86% 7.89%
28/6/2022 กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล -2.47% 3.59% 14.44% 2.92% 3.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.72% 18.91% 17.17% 21.69% 17.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”