กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน TLMMF N/A N/A N/A N/A N/A 0.08% 1.20% 1.14% 1.42% 0.60%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A 0.08% 1.39% 1.28% 1.63% 0.90%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A 0.05% 0.93% 0.93% 1.04% 0.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A 0.06% 0.05% 0.05% 0.06% 0.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A 0.06% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A 0.04% 0.04% 0.04% 0.21% 0.02%
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX N/A N/A N/A N/A N/A 5.60% 16.49% -21.42% 5.34% -11.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A 4.77% 9.65% -3.22% 3.83% -0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A 12.80% 8.81% 13.72% 10.86% 30.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A 6.69% 3.22% 6.02% 4.71% 14.93%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ N/A N/A N/A N/A N/A 0.02% 19.42% -20.78% 5.21% -6.77%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A 2.37% 17.30% -8.08% 4.29% -5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A 10.39% 8.98% 14.64% 10.82% 30.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A 9.25% 6.43% 12.05% 9.40% 29.92%
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.02% -18.48% 4.53% -6.42%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.30% -3.42% 2.38% -7.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.87% 11.27% 9.18% 27.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.69% 13.71% 10.81% 35.89%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF N/A N/A N/A N/A N/A 2.00% 19.03% -20.78% 4.87% -6.50%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A 4.81% 17.30% -8.08% 4.29% -5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A 8.07% 8.96% 14.44% 10.74% 30.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A 7.22% 6.43% 12.05% 9.40% 29.92%
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF N/A N/A N/A N/A N/A 1.24% 16.43% -21.46% 5.01% -9.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A N/A N/A N/A N/A 2.45% 9.65% -3.22% 3.83% -0.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A 7.17% 8.60% 13.66% 10.67% 29.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) N/A N/A N/A N/A N/A 3.66% 3.22% 6.02% 4.69% 14.93%
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF N/A N/A N/A N/A N/A 0.12% 1.03% 0.95% 1.29% 0.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 N/A N/A N/A N/A N/A 0.16% 1.39% 1.28% 1.64% 0.92%
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร N/A N/A N/A N/A N/A 0.11% 0.93% 0.93% 0.92% 0.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A 0.05% 0.04% 0.04% 0.05% 0.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) N/A N/A N/A N/A N/A 0.07% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) N/A N/A N/A N/A N/A 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.02%
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.06% -18.16% 4.17% -6.19%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.30% -3.42% 2.38% -7.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.99% 11.39% 9.24% 26.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.69% 13.71% 10.81% 35.89%
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ N/A N/A N/A N/A N/A 0.37% 17.42% -20.56% 4.68% -7.34%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A 2.08% 17.30% -8.08% 4.29% -5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A 1.16% 8.59% 14.41% 10.80% 31.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A 7.59% 6.43% 12.05% 9.40% 29.92%
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน TLMSEQ N/A N/A N/A N/A N/A 1.10% 10.74% -23.50% 10.57% 17.58%
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A 2.08% 10.57% -29.68% -2.61% 8.29%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A 2.08% 17.30% -8.08% 4.29% -5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A 1.90% 10.04% 14.54% 12.32% 31.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A 5.18% 9.69% 13.27% 10.64% 28.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A 7.59% 6.43% 12.05% 9.40% 29.92%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.06% -15.18% -4.18% -14.58%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.82% -8.08% 4.29% -5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.53% 13.46% 10.06% 29.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.60% 12.05% 9.40% 29.92%
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -17.07% 5.33% -7.40%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.77% 2.38% -7.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.52% 9.62% 27.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.95% 10.81% 35.89%
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB Up) อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%)
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี หลังหักภาษี (20%), ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB Up) อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี หลังหักภาษี (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”
•  ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินที่ปรากฏเป็นปีแรก เป็นการคำนวณตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน