กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน TLMMF 0.11% 0.07% 0.14% 0.26% 0.59% 0.83% N/A 0.87% 26/5/2022 9/12/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05% N/A 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 5.64% 2.59% 9.71% 17.28% 6.53% 3.48% N/A 4.20% 26/5/2022 13/10/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.69% 21.92% 18.66% 16.80% 21.56% 18.27% N/A 17.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ 5.34% 2.45% 9.39% 17.20% 7.79% 4.73% N/A 4.44% 26/5/2022 20/12/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.27% 19.92% 17.43% 16.15% 22.01% 18.68% N/A 18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน TLMSEQ 5.15% 6.58% 14.73% 40.85% 30.22% 14.85% N/A 14.00% 26/5/2022 20/12/2016
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.64% 23.23% 20.44% 18.38% 22.71% 19.38% N/A 18.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 0.46% -0.65% 4.77% 13.19% 1.00% N/A N/A -1.11% 26/5/2022 15/9/2017
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.34% 19.49% 16.58% 15.29% 20.74% N/A N/A 18.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 4.69% 4.10% 8.30% 23.57% 6.77% N/A N/A 2.51% 26/5/2022 2/3/2018
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.74% 19.63% 17.34% 15.83% 19.59% N/A N/A 17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A -27.04% -15.79% -26.82% N/A N/A N/A N/A -27.31% 25/5/2022 18/11/2021
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -27.25% -15.76% -26.96% N/A N/A N/A N/A -27.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.06% 34.78% 31.92% N/A N/A N/A N/A 31.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.32% 34.77% 32.08% N/A N/A N/A N/A 31.58%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA -12.37% -8.68% N/A N/A N/A N/A N/A -11.62% 25/5/2022 14/12/2021
กองทุนรวมหลัก MOAT -11.72% -8.17% N/A N/A N/A N/A N/A -11.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.59% 24.03% N/A N/A N/A N/A N/A 20.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 21.56% 23.90% N/A N/A N/A N/A N/A 21.08%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 5.59% 2.59% 9.58% 16.76% 8.03% 4.85% N/A 5.01% 26/5/2022 18/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.43% 20.10% 17.60% 16.14% 21.49% 18.32% N/A 17.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 5.76% 2.79% 9.79% 17.07% 6.96% 3.72% N/A 3.66% 26/5/2022 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.36% 21.56% 18.35% 16.58% 21.07% 17.90% N/A 17.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 0.06% 0.04% 0.07% 0.12% 0.46% 0.69% N/A 0.73% 26/5/2022 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05% N/A 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 4.56% 4.00% 8.18% 23.31% 6.97% N/A N/A 2.44% 26/5/2022 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.60% 19.03% 16.28% 15.24% 18.88% N/A N/A 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 5.53% 7.72% N/A N/A N/A N/A N/A 9.24% 26/5/2022 30/11/2021
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.92% 24.13% N/A N/A N/A N/A N/A 20.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF -26.90% -15.81% -26.68% N/A N/A N/A N/A -27.16% 25/5/2022 18/11/2021
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ -27.25% -15.76% -26.96% N/A N/A N/A N/A -27.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.06% 34.78% 31.92% N/A N/A N/A N/A 31.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) 33.32% 34.77% 32.08% N/A N/A N/A N/A 31.58%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ 6.28% 3.18% 10.43% 17.71% 8.33% 5.12% N/A 4.87% 26/5/2022 9/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.64% 21.83% 18.61% 16.70% 21.81% 18.59% N/A 17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D 4.58% 4.06% 8.26% 23.50% 7.13% N/A N/A 2.47% 26/5/2022 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.71% 18.97% 16.42% 15.33% 19.14% N/A N/A 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%)
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB
กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust
กองทุนรวมหลัก MOAT ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”