กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน TLMMF 10.4861 274,519,622.61 10.4862 10.4861 +0.0001 26/5/2022
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 12.5974 163,026,865.48 12.7235 12.5974 -0.0504 26/5/2022
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ 12.6582 9,386,262.50 12.7849 12.6582 -0.0349 26/5/2022
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน TLMSEQ 20.3749 266,534,605.67 20.5787 20.3749 -0.0273 26/5/2022
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 9.4906 17,604,268.59 9.5856 9.4906 +0.0341 26/5/2022
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 10.2896 48,107,564.51 10.3926 10.2896 -0.0274 26/5/2022
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 8.8330 697,030,163.68 8.9214 8.8330 +0.1146 25/5/2022
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 7.2684 325,290,347.67 7.2685 7.2684 +0.1015 25/5/2022
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.4076 16,902,119.61 10.4077 10.4076 +0.0000 26/5/2022
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 12.1962 99,839,547.76 12.1963 12.1962 -0.0503 26/5/2022
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 13.0959 42,487,771.46 13.0960 13.0959 -0.0322 26/5/2022
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 11.1487 17,045,609.41 11.1488 11.1487 -0.0322 26/5/2022
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 10.9231 17,930,231.34 10.9232 10.9231 -0.0137 26/5/2022
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 7.2827 1,356,038.72 7.2828 7.2827 +0.1016 25/5/2022
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ 13.1218 194,664,172.54 13.1219 13.1218 -0.0523 26/5/2022
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D 10.6525 32,589,903.89 10.6526 10.6525 -0.0292 26/5/2022
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน