ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
17/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -4.19%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 26.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 29.23%
18/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -4.02%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 25.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 27.45%
19/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -4.16%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -4.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 23.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 25.74%
22/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -2.81%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -2.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 24.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 26.35%
23/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -2.05%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 23.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 25.57%
24/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -2.09%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -1.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 22.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 24.39%
25/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -2.25%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -2.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 21.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 23.35%
26/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -2.06%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 20.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 22.49%
29/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.83%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -0.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 20.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 22.56%
30/4/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -1.99%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 20.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 22.35%
2/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.88%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -0.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 20.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 22.25%
3/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.40%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -0.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 19.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 21.70%
7/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.32%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 19.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 21.10%
8/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 0.06%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 18.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 20.62%
9/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.45%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 18.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 20.21%
10/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.91%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 18.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 19.85%
13/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.92%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 17.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 19.49%
14/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.19%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 17.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 19.21%
15/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 0.44%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 17.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 18.93%
16/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.68%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 19.00%
17/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.24%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 17.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 18.68%
20/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -1.19%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -0.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 18.60%
21/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.68%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 18.35%
23/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.62%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 18.03%
24/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 0.40%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 1.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.99%
28/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 0.35%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.70%
29/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.93%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.89%
30/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.92%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.62%
31/5/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -1.20%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -0.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 15.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.38%
4/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -2.09%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A -1.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 15.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.30%
5/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.12%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 18.00%
6/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 0.02%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 1.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.75%
7/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.87%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.71%
10/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 0.54%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.90%
11/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A -0.24%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 0.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 18.07%
12/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 1.13%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 1.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 18.22%
13/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 0.58%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 1.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 18.06%
14/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 0.91%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 1.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 16.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.86%
17/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 1.53%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 2.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 15.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.73%
18/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 2.32%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 3.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 15.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.63%
20/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 1.93%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 15.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.47%
21/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 1.41%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 2.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.33%
24/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 1.42%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 2.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 15.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 17.15%
25/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 1.41%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 15.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 16.97%
26/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 1.52%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 15.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 16.80%
27/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 2.47%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 15.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 16.78%
28/6/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 2.45%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 15.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 16.62%
1/7/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า N/A N/A N/A N/A 2.34%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A 3.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A 14.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A 16.47%
2/7/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 2.84% N/A N/A N/A 2.84%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 3.78% N/A N/A N/A 3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.77% N/A N/A N/A 14.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.35% N/A N/A N/A 16.35%
3/7/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 3.97% N/A N/A N/A 3.90%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 4.74% N/A N/A N/A 4.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.91% N/A N/A N/A 14.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.48% N/A N/A N/A 16.33%
5/7/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 4.63% N/A N/A N/A 4.38%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 5.46% N/A N/A N/A 5.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.04% N/A N/A N/A 14.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.62% N/A N/A N/A 16.21%
8/7/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 4.31% N/A N/A N/A 4.05%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 5.13% N/A N/A N/A 5.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.92% N/A N/A N/A 14.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.48% N/A N/A N/A 16.09%
9/7/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 3.78% N/A N/A N/A 3.79%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 4.56% N/A N/A N/A 4.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.93% N/A N/A N/A 14.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.50% N/A N/A N/A 15.97%
10/7/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.87% N/A N/A N/A 4.75%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 7.90% N/A N/A N/A 5.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.34% N/A N/A N/A 14.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.85% N/A N/A N/A 15.93%
11/7/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.24% N/A N/A N/A 4.65%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 6.13% N/A N/A N/A 5.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.05% N/A N/A N/A 14.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.55% N/A N/A N/A 15.80%
12/7/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.27% N/A N/A N/A 4.68%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 6.18% N/A N/A N/A 5.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.92% N/A N/A N/A 14.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.41% N/A N/A N/A 15.67%
15/7/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 4.56% N/A N/A N/A 3.98%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 5.44% N/A N/A N/A 5.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.89% N/A N/A N/A 14.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.36% N/A N/A N/A 15.63%
หมายเหตุ :
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”